جستاری در ناپدیدسازی قهری

مبانی کار «گروه کاری» درباره ناپدیدسازی 71 به دلیل ناپدیدشده گی را ص ادر کرده باشد و خانواده با اختیار و بدون هیچ تهدیدی تمایلی به پیگیری پرونده نداشته باشد. همچنین پیگیری یک پرونده ممکن است متوقف شود در صورتی که منبع آزادانه عدم تمایل خود به پیگیری پرونده را اعالم یا فوت کرده و یا تمایلی به پیگیری نداشته باشد و فرد جایگزین نیز قابل دسترس نباشد. (WGEID 2023, 41) از 1959 تا 1980( 1401 تا )2022 «گروه کاری» در مورد حدود 60 هزار فرد ناپدیدشده با دولتهای 110 کشور مکاتبه کرده است. در همین مدت «گروه کاری» توانسته است سرنوشت یا مکان بیش از 10 هزار ناپد یدشده را روشن کند. (WGEID 2023, 42) در جدول 4 نشان داده ام که توزیع موارد روشن شده یکسان نیست. سریالنکا که در حدود 13 درصد از کل پرونده های ناپدیدشده گی در نزد «گروه کاری» به آن کشور تعلق دارد حدود 64 درصد از مجموع مواردی که از طرف دولتها مشخص شده است را به خود اختصاص داده است. در مقابل دولتهای کشورهای عراق با 16575 ناپدیدشده، الجزایر با 3315 ناپدیدشده و روسیه با 938 مورد تنها وضعیت شمار اندکی از قربانیان را روشن کرده اند. جمهوری اسالمی هم تنها سرنوشت 21 نفر از 585 مورد ناپدیدشده گی را روشن کرده است. (WGEID, AR 2021-22) در مجموع دولتها سرنوشت در حدود 18 درصد از موارد ناپدیدشده گی قهری را روشن کردهاند و اگر سریالنکا را به طور مجزا در نظر بگیریم این مقدار به حدود 9 درصد کاهش مییابد. قبال به این نکته اشاره کرده بودم که موارد گزارش شده ناپدیدشده گی توسط «گروه کاری» تنها تعداد اندکی از ناپدیدشدگان در جهان است . از همین رو شاید روشن شدن سرنوشت و مکان 10 هزار نفر رقم ناچیزی به نظر برسد. اما با توجه به مقاومت های موجود همین موفقیت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و به ویژه نشان می دهد که جامعه جهانی الاقل اندکی در مقابله با ناپدیدسازی جدی است. برای آنکه روش کار «گروه کاری» در مورد سرنوشت یک پرونده مشخص شود الزم است که به موارد مشخص از تصمیم گیری «گروه کاری» مراجعه کنیم. برای این منظور توضیحات «گروه کاری» در مورد پاسخ های ایران به درخواستهای این نهاد را بررسی کردهام.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2