جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری در ایران 79 آن اشاره کردهام. الف) آزادی افراد بر آنها الف میل خ سلب شده است؛ ب) در ادامه ماموران (برای مدتی) از تائید بازداشت یا مشخص کردن سرنوشت و مکان فرد ناپدیدشده خودداری میکردند، پ) ماموران حکومتی مسئول این بازداشتها بودند و ت) زندانیان از حمایت قانون خارج شده بودند ولی با مشخص شدن سرنوشت و محل زندانی بودن فرد امکان زنده ماندن وی افزایش مییافت. روایت های مشابه بسیاری همین وضعیت را توضیح دادهاند. اما به رغم تعداد بسیار زیاد ناپدیدشدگان پس از انقالب 1357 به ویژه از خرداد 1360 تا اواخر ،1367 گزارش دهی در مورد وضعیت بازداشت شدگان- ناپدیدشدگان بسیار محدود بوده است. 2 گزارش آماری اقدامات «گروه کاری» در مورد ایران از آغاز تا 1401 در جدول 5 گنجانده شده است. در این دوره مجموعا 585 پرونده ( 58 پرونده به روش اضطراری و 529 پرونده به روش معمولی 3 ) جهت تحقیق به جمهوری اسالمی ارسال شده است. در همین دوره جمهوری اسالمی تنها در 21 مورد پاسخ قابل قبولی در مورد سرنوشت و مکان افراد ناپدیدشده داده است. هشت مورد نیز توسط بستگان فرد ناپدید شده یا نهادهایی که از طرف آنان عمل می کردند روشن شده است. 4 دالیل تفاوت چشمگیر میان تعداد واقعی ناپدیدشدگان در ایران و پروندههای «گروه کاری» چیست؟ چرا با گذشت زمان و افزایش آگاهی عمومی از نقض حقوق بشر گزارشدهی 2 برخی تعداد زندانیان سیاسی در سال شصت را حدود 25 تا 30 هزار تن تخمین زده اند. (مصداقی ,1385 354 ) با یک برآورد محافظه کارانه میتوان تعداد کل زندانیان سیاسی آن دهه را بین 60 تا 100 هزار تن برآورد کرد. با توجه به روایتهای منتشر شده و تجربه بستگان زندانیان سیاسی و اعدام شدگان درصد قابل توجهی از این زندانیان برای مدتی کوتاه یا ال طو نی یا برای همیشه ناپدید شدهاند. عالوه بر آن حدود 15 هزار تن از خرداد 1360 تا تابستان 67 اعدام و یا در درگیریهای مسلحانه کشته شده اند. (مصداقی, تمشکهای نا آرام 340 ,1385 ) تعداد قابل توجهی از این افراد به اضافه اکثریت با یی از ال حدود 4 هزار اعدام شده تابستان 67 ممکن است در زمره ناپدی دشدگان قرار گیرند . در حالی تماال که اح مفقود شدگان عملیات فروغ جاویدان مانند مفقود شدگان جنگ ایران و عراق که برای «گروه کاری» ارسال شده بود به صلیب سرخ جهانی برای اقدام مناسب ارجاع داده میشود. (WGEID, AR 1982, Par 118-19) 3 اقدام اضطراری و معمولی در فصل 3 توضیح داده شده اند. 4 از این 21 مورد 12 مورد به قانون شش ماه مربوط است. قانون شش ماه در فصل 3 توضیح داده شده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2