جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 80 در مورد ناپدیدسازی هنوز هم بسیار محدود است؟ در فصل یک اشاره کردم که مشکالت مشابهی در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. من در این بخش به بررسی دقیق تر علل گزارش دهی بسیار کم و غیر موثر ناپدیدشده گی در ایران میپردازم. در اینجا موثر بودن به این معنی است که ناپدیدشدن فرد به سرعت به «گروه کاری» گزارش شده است، زمانی که هنوز احتمال زنده بودن فرد وجود دارد. 5 کم بودن گزارش ها در مورد ناپدیدسازی و غیر موثر بودن آنها نشان دهنده اختالل بسیار جدی در زنجیره تولید و انتقال اطالعات 6 از منبع آن، که در قریب به اتفاق موارد 5 یکی از مهمترین دستاوردهای «گروه کاری» نجات جان کسانی است که به تازگی ناپدیدشدهاند. 6 در فصل یک زنجیره العات را توض یح دادهام. انتقال اط جدول -5 پرونده های ناپدیدشدگان قهری ایران در نزد «گروه کاری» از 1980 تا : .2022 توضیح )1 ستون سوم تعداد ناپدیدسازی در هر سال حاصل جمع موارد اضطراری و موارد معمولی که به آن سال تعلق دارد و )2 ستون چهار کل پرونده هایی که برای تحقیق به ایران منتقل شده است از ابتدا تا سال مورد نظر. (گزارش های سالیانه «گروه کاری»)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2