جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری در ایران 93 -5 چرا هیچ کدام از مسئولین ال زندان و حکومت هیچ اط عی به خانواده ها ندادهاند؟ -6 در چه زمانی، کجا و چگونه حکم اعدام اجرا شده است؟ -7 چرا در همان زمان اجرای حکم اعدام به خانواده اطالع داده نشده است؟ -8 چرا تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در یک زمان کوتاه اعدام شده اند؟ و باالخره -9 مهرداد در کجا دفن شده است؟ همه چیز در مورد این کشتار مبهم است. روشن است که گذشت زمان خانواده مهرداد را متقاعد کرد که او دیگر زنده نیست. شهادتهای جان بدربردگان، خاطرات حسینعلی منتظری، انتشار نوار گفتگوی او با اعضای هیئت مرگ در تهران در مرداد 1395 ، اظهار نظرهای مقامات حکومتی پس از انتشار این نوار گفتگو گوشههائی از چگونگی این فاجعه را بر مال کرده است. اما سرنوشت و محل قربانیان آن کشتار بزرگ از جمله مهرداد پناهی شبستر ی هرگز روشن نشد. طبیعی است که «گروه کاری» با ارائه این اسناد متقاعد خواهد شد که سرنوشت و مکان ال مهرداد نامشخص است و زم است که جمهوری اس می ایران در این زمینه تحقیقات زم ال ال را انجام دهد. از نظر «گروه کاری» ادعای جعفر بهکیش در مورد ناپدیدشدن یل ال به دل نامبردگان با )1 سلبآزادی بدون رضایت آنان؛ )2 مسئولیت مستقیم ماموران دولتی در بازداشت و قتل آنان؛ )3 نامعلوم بودن سرنوشت و مکان آنان؛ و در نتیجه )4 قرار دادن آنان در خارج از حمایت قانون ، قابل قبول تشخیص داده شده و «گروه کاری» با ارسال " اقدام معمولی " از جمهوری اسالمی ایران خواسته است که در این زمینه تحقیقات الزم را انجام داده و نتیجه را به اطالع «گروه کاری» برساند. این پروندهها تا زمانی که پاسخ های قابلقبول به «گروه کاری» ارائه نشود و تا زمانی که خانواده خواستار ادامه اقدامات «گروه کاری» باشند باز خواهند ماند و «گروه کاری» به ارسال درخواست قبلی خود به دولت جمهوری اسالمی یا هر دولتی که پس از آن بر سر کار آید در مورد تحقیق در مورد سرنوشت و مکان زهرا ، محمود، محمدرضا، محسن و محمدعلی بهکیش و مهرداد پناهی شبستری ادامه خواهد داد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2