دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 100 دموکراسی را ‌ های بنیادین لیبرال ‌ اشکالی ندارد چون پایبندی من به ارزش دهد. بر اساس آنچهگفتم، قانون مجازات ‌ صورت مضاعف نشان می ‌ به اسلامی در جمهوری اسلامی که اساس توجیه و بحث درمورد یکی از ی عمومی ایران یعنی قانون مجازات را بر اساس ‌ ترین قوانین حوزه ‌ مهم دموکراتیکیکه مستقلاً ‌ شریعت اسلامی، و نه عقلانیتو معقولیت لیبرال ی خرد عمومی و ‌ دهد، کاملاً با آموزه ‌ با عقل قابل اثبات است، قرار می یمقابل آن ایستاده. ازقضا ‌ لیبرالیسم سیاسی رالز در تضاد استو در نقطه ها در قوانین جمهوری اسلامی مانند حجاب اجباری هم ‌ بسیاری ناعدالتی شود و برقراری عدالت ‌ با تکیه بر همین قانون مجازات اسلامی توجیه می در ایران بدون بازنگری در این قانون هرگز ممکن نیست. یخود تعدیلاتی را واردکردکه از ‌ رالز پساز گذر سالیانیچند در نظریه ی ‌ شود. ممکن استکمیهم درباره ‌ ایندوره با نام رالز متأخر نام برده می اینگذار رالز از متقدم به متأخر و تفاوتیکه در نسبتمفهومخردعمومی هایدینیتوضیحدهید؟ ‌ بندیایده ‌ وصورت های جامع ‌ ی بین خرد عمومی و آموزه ‌ در آثار رالز دو خوانش از رابطه هایمیان این دو دوره ‌ شهروندان قابل تفکیکاست،گرچه درمورد تفاوت نباید هرگز اغراقکرد، یعنی نباید تصورکرد در این فاصله تحولی انقلابی *ی رالز رخ داده. رالز در خوانش اولیه (که «دیدگاه محدودگر» ‌ در اندیشه سامان ‌ ینیک ‌ گویدشهرونداندر یکجامعه ‌ عقلعمومیخواندهشده) می در مباحثات سیاسی های جامع دینی و اخلاقی ‌ آموزه باید از توسل به *restrictive

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2