دین در دنیای معاصر

99 گرا در ایران ‌ یسیاسی پسااسلام ‌ رالزی و فلسفه ‌ لیبرالیسم جان ی شهروندان بتوانند ضروریات آن را در پرتو ‌ معقول انتظار داشت همه شان ‌ عنوان اشخاص معقول و عقلانی باورپذیر ‌ هاییکه به ‌ اصول و آرمان 8 یابند،تأییدکنند». ‌ می آیا اینمفهومخردعمومی اخیرچالشیرا پیشرویباورمنداندینیقرار بندیکنندکه ‌ دهدکه بتوانند با زبانیمفاهیم اعتقادیخود راصورت ‌ می برانگیز مابعدالطبیعی باشد و از اینطریق راهی را ‌ عاری از مبانی مناقشه پوشانفراهمکنند؟ ‌ سویاجماعیهم ‌ به خواهد با زبانیعمومی ‌ داران می ‌ یدرستی است. این مفهوم از دین ‌ مشاهده ی عمومی با سایر هموطنان خود سخن بگویند، ‌ و غیردینی در حوزه دار هم نباشند. برایهمین ‌ هموطنانیکه ممکن استدر بسیاریموارد دین داران در آمریکا واقع شده است ‌ هم این مفهوم رالزی مورد نقد برخی دین ها ‌ ی خرد عمومی» بدان ‌ ی «بازاندیشی در ایده ‌ و البته رالز کوشید در مقاله خواهد ‌ عنوانشهروند می ‌ یخرد عمومی از من به ‌ پاسخگوید. انگاره یا ایده اگر مسلمان یا بهائی هستم با توسل به حدیث و روایت و آیات قرآن یا یعمومیحکمصادر نکنم و فقط بر اساس ‌ های آیین بهائی در حوزه ‌ آموزه در اینحوزه سخن بگویم تا سخنانم برای بقیه هم ** و معقولیت *عقلانیت فهم باشد. البته اگر بر اساساین دو متر و معیار استدلال و توجیهی در ‌ قابل عنوان ‌ ی عمومی در راستای عدالت ارائهکردم، اینکه در کنارش و به ‌ حوزه های بهاءالله هم بیاورم ‌ وحدیثیا آموزه قرآنمکمل بحث استدلالی مبتنی * rationality ** reasonableness

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2