دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 102 ی لیبرالسم سیاسی است، ‌ آخرین تقریر رالز پیشاز فوتشاز مفاهیم عمده هایجامع و متافیزیکی دینیو ‌ گوید «در هر زمانی» برداشت ‌ می ‌ رالزصریح یعمومی ‌ ی ورود به مباحثسیاسی در حوزه ‌ غیردینی از مفهوم خیر اجازه پذیریرا داشته باشند ‌ ترجمه *را دارند، به اینشرطکه توان برآوردن «شرط» دارانه و چه غیردینی و ‌ چه دین **های جامع معقول، ‌ که مطابق آن «آموزه ی مباحث سیاسی عمومی مطرح ‌ سکولار، مجازند در هر زمانی در میانه زمان دلایلی سیاسی خودبسنده وکافی ــ و نه ‌ شوند، مشروط به اینکه هم هایجامع است ــ برایحمایت از آنچهکه ‌ دلایلیکه اساسشانصرفاً آموزه 11 اند، ارائه شود». ‌ هایجامع مورد بحث در توجیه آن ارائه شده ‌ آموزه پوشان و خرد عمومی ‌ مکمل برای مفاهیم اجماع هم ***شما از دوگفتار در لیبرالیسمسیاسیسخنگفتید. رالز درکنار خرد عمومی از «حدس» )۱۹۹۷( » ی خرد عمومی ‌ ی «بازاندیشی در ایده ‌ و «بیانیه» هم در مقاله طورخوانش ‌ گویدو از تصمیماتشورایدوم واتیکانوهمین ‌ سخنمی هاییاز ‌ عنوانمثال ‌ رفرمیستیعبدالله النعیمومحمودطاها ازشریعتبه شود در ‌ زند. می ‌ هایدینیبا لیبرالیسمسیاسیمثالمی ‌ پذیریآموزه ‌ جمع اینزمینههمتوضیحیبدهید؟ همراه با «دیدگاه شمولگر» از خرد یا عقل عمومی، رالز دوگونه از گفتار *proviso **reasonable comprehensive doctrines ***discourse

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2