دین در دنیای معاصر

103 گرا در ایران ‌ یسیاسی پسااسلام ‌ رالزی و فلسفه ‌ لیبرالیسم جان کند که ‌ را هم معرفی می ** و «بیانیه» *های «حدس [همدلانه]» ‌ دینی به نام شناسیکلاسیک ‌ ی سکولاریزاسیون در جامعه ‌ گذاری او را با نظریه ‌ فاصله کند. هم حدسهمدلانه و هم بیانیه ‌ که ذکرش رفتحتی بیشتر عیان می ی خرد عمومی حمایت ‌ «گفتارهایی غیرعمومی» هستند که از انگاره هاصرفاً تفاوتمیانباورهایکنشگرانشاناست. ‌ کنندوتفاوتمیانآن ‌ می دهد ‌ دهد که شهروند (معقولی) آشکارا نشان می ‌ بیانیه هنگامی رخ می ی دینی جامعیکه بدان باور دارد (مثلاً اسلام یا آیین بهائی و ‌ چگونه آموزه غیره) یکبرداشتسیاسی لیبرال از عدالترا، بدوندچارشدن به تناقض، دهد که نشان ‌ عنوانگوینده این امکان را می ‌ کند. بیانیه به ما به ‌ تأیید می توانیم یکبرداشت ‌ های[دینی]خودمان، می ‌ دهیم «چگونه ما از درون آموزه هایش تصدیق ‌ سیاسی عمومی معقول از عدالت را با اصول و ایدئال به بیان دیگر، هدف 12 دهیم». ‌ کنیم و چگونه اینکار را درعمل انجام می های جامع ‌ از اصطلاحاً بیانیه آن استکه به سایر شهروندانیکه به آموزه معقول ولی متفاوتی نسبت به ما باور دارند این اطمینان داده شودکه ما نیز هایمعقول ‌ یبرداشت ‌ عنوانفرد مؤمن، یکبرداشتسیاسیدرخانواده ‌ به کنیم. ‌ از عدالترا تصدیق می دار نیست ولی با ‌ در حدس همدلانه، برخلاف بیانیه،گوینده خودش دین دینی مشخصو متدینان آن دین همدل است، امکان خوانش دموکراتیک کوشد. در حدس همدلانه ‌ داند و در این زمینه می ‌ از آن دین را ممکن می های ‌ زنیم، آموزه ‌ تعبیر رالز، «ما بر اساس آنچهکه معتقدیم یا حدس می ‌ به *conjecture **declaration

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2