دین در دنیای معاصر

105 گرا در ایران ‌ یسیاسی پسااسلام ‌ رالزی و فلسفه ‌ لیبرالیسم جان کلیسایکاتولیک روم برای اولین بار آشکارا تعهد خود را به اصل آزادی دموکراتیکمدرن و غربی بیانکرد ‌ های لیبرال ‌ اساسی ‌ دینی مندرجدر قانون های غیردموکراتیکو دیکتاتوری ‌ و خود را از اتهام پیشین حمایت از نظام 16 بیش از پیشمبراکرد. رسد در ایران پس از ‌ پرسمکه به نظر می ‌ عنوان سؤال آخر از شما می ‌ به هایی از سوی روشنفکران دینی در واکنش به ‌ تلاش ۱۳۵۷ انقلاب خوانشرسمیوشریعتمدارانه از اسلامصورتگرفتکه باکمیتسامح بندی اسلام دانست. آیا ‌ گونه از صورت »‌ شاید بتوان آن را تلاشی «بیانیه ی ‌ دار برای ارائه ‌ یغیردین ‌ یفرهیخته ‌ هیچ تلاشمتقابلی ازسویجامعه خوانشیهمدلانه و دموکراتیکاز دینصورتگرفته است؟ دموکراتیک ‌ توانندبهرواجفرهنگلیبرال ‌ دارانبهدونحومی ‌ ازنظررالزغیردین یجامع یا غیرجامع ‌ در جامعهکمککنند. یکی اینکه نشان دهند که آموزه سکولارِ مورد حمایت ایشان با برداشت معقول رالزی یا غیررالزی از گراییسکولار ‌ عدالتسازگار است. مثل فمینیسم یا مارکسیسم یا طبیعت گرایی را در نظر بگیرید و فرضکنید فردی به قرائتی جامع از این ‌ یا ملیت گیرد. به ‌ ها می ‌ هایخود را از یکی از این ‌ ی ارزش ‌ ها باور دارد و عمده ‌ آموزه یسکولار یا دینی از نظر رالز معقول است ‌ زبان بسیار ساده وقتی یکآموزه خواهی ‌ که با اصل رواداری لیبرالکه در بالا بحثش رفت و مبانی آزادی سازگار باشد. 17 (یعنی بخش اول اصل عدالتهمچون انصافرالز) یسکولارموردنظرخودشان ‌ توانندبیانیه ‌ دارانهممی ‌ بر ایناساس،غیردین ی جامع ایشان چطور رواداری و ‌ بندیکنند و نشان دهند آموزه ‌ را صورت هایکسانیکه در ‌ گیرد و چطور با حقوق و آزادی ‌ خواهی را در بر می ‌ آزادی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2