دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 106 دار هستند یا به هر نحویعقاید ایشان را قبول ندارند سازگار ‌ ی دین ‌ جامعه کیشان ‌ است و آزادی و حقوق برابر ایشان را مانند آزادی و حقوق برابر هم که اشارهکردم،کاملاً ممکن ‌ دارد. البته، چنان ‌ نامعتقد خودشانگرامی می ی ‌ یهمدلانه ‌ داریاز اینهمفراتر رودو بکوشد پسازمطالعه ‌ استغیردین ها ‌ های یکدینخاص، مثلاً اسلام یا آیین بهائی، و تعمقکافی در آن ‌ آموزه ها را با مبانی دموکراسی نشان دهد. ‌ سازگاری آن آموزه هایی ‌ ی ما، کوشش ‌ درمورد بخش دیگر سؤالتان به نظر من در جامعه ی ‌ دار در زمینه ‌ عنوان یک فرد سکولار و غیردین ‌ که محمدرضا نیکفر به ی این استکه چگونه ‌ داران انجام داده، مثالی عینی درباره ‌ وگو با دین ‌ گفت وگومیانروشنفکراندینی ‌ یگفت ‌ تواندزمینه ‌ هایلیبرالیسمسیاسیمی ‌ ایده تر آورد. البته رویکرد نیکفر ‌ داران و نامعتقدان را فراهم ‌ و غیردینی وکلاً دین تنها یکنمونه استو قطعاً افراد دیگریهم هستند که شاید تعدادشان در ایران امروز کم هم نباشد. در میزگردی سی فارسی ‌ بی ‌ بی ی «پرگار» ‌ در برنامه ۲۰۱۷ ی ‌ در ماه ژانویه انداز تعامل ‌ با عنوان «روشنفکران غیردینی و دینی، چه تعاملی؟» چشم ی میان روشنفکران غیردینی و دینی مورد بحث قرار گرفت. ‌ سازنده محمدرضا نیکفرکه با انتقاداتشاز الهیاتاسلامیهمشناختهشده است، درآنمیزگردبدونآنکهمستقیماً نامیازلیبرالیسمسیاسیببرد،با الهامازرالز ی دین و دموکراسی ‌ ی رابطه ‌ یا شاید هابرماسمتأخر که مباحثشدر زمینه شباهت به رالز نیست، استدلالکردکهگرچه روشنفکران غیردینی و ‌ بی نشدنی دارند، ‌ نظرهایشاید حل ‌ ی «حقیقت» با هم اختلاف ‌ دینی در زمینه خواهیوحول برداشتی ‌ یهمکاریمیان ایشاندر موضوعدموکراسی ‌ زمینه تعبیر رالز) فراهم است. ‌ مشترکاز «عدالت» سیاسی (به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2