دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 110 Abdullahi Ahmed An-Naim (1990) Towards an Islamic Reformation: Civil Liber- ties, Human Rights and International Law. Foreword by John Voll, Syracuse, New York: Syracuse University Press; Abdullahi Ahmed An-Naim (2008) Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press. بنگرید به: 16 “The Idea of Public Reason Revisited”, p. 796n. برای اصل سند شورای دوم واتیکان بنگرید به: “Dignitatis Humanae: Declaration on Religious Freedom, on the Right of the Person and of Communities to Social and Civil Freedom”, Pope Paul VI, 7 December 1965. ی انصاف» رالز از قرار زیر است: ‌ مثابه ‌ دو بند مفهوم یا برداشت مشهور«عدالت به 17 های بنیادین برابر ‌ الف) هر شهروندی از حقی برابر از آزادی در یک طرح کاملاً مکفی از آزادی ها برای همگان ‌ برخوردار است؛ طرح مزبور [در آزادی فردی] لازم است با طرح مشابهی از آزادی سازگار باشد. های اجتماعی و اقتصادی در صورتی مجازند که دو شرط را برآورده کنند. نخست، ‌ ب) نابرابری ای در پیوند باشند که همگان، در ‌ گونه ‌ نابرابری اجتماعی و اقتصادی باید با مشاغل و مناصب به ها، از دسترسی به این مشاغل و مناصب برخوردار باشند؛ ‌ ی فرصت ‌ راستای شرط برابری منصفانه ترین اعضای جامعه فراهم ‌ بهره ‌ هایی درنهایت باید بیشترین سود را برایکم ‌ و دوم، چنین نابرابری آورد. بنگرید به: Political Liberalism, p. 291. بنگرید به: 18 . با اجرای داریوشسی فارسی ‌ بی ‌ بی تعاملی؟»، غیردینی: چه و دینی ی پرگار، «روشنفکری ‌ برنامه .۲۰۱۷ ی ‌ ژانویه ۱۴ ، کریمی و شرکت محمدرضا نیکفر، داریوش آشوری و ماشاءالله آجودانی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2