دین در دنیای معاصر

ی مدنی ‌ بازآفرینی دین؛ شرط مشارکت دین در جامعه وگو با ایقانشهیدی ‌ دیوید پالمر درگفت کنگ ‌ شناسیدیندر دانشگاههنگ ‌ شناسیوجامعه ‌ دیوید پالمر استاد انسان ی تدریس و تحقیق او مرتبط با تاریخ، مطالعات ادیان و ‌ است. حوزه دلیل نوشتنکتابمعروف ‌ ی اول به ‌ شناسی استو شهرت او در وهله ‌ چین است. از او کتب و مقالات متعددی در *ی دین در چین مدرن ‌ مسئله های دینی و روحانی قرن بیستم تا ‌ های ادیان چینی، تحول در نهضت ‌ زمینه های دینی مدرن و ‌ ی مدنی، دائوئیسم، آیین بهائی و نهضت ‌ امروز، جامعه فراملی به چاپرسیده است. * The Religious Question in Modern China

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2