دین در دنیای معاصر

13 مقدمه وگوها در کنار سایر مطالب این دفتر، نشان از ‌ زند. اینگفت ‌ را بر هم می هاییکه ‌ یعمومیدارد؛ پیچیدگی ‌ بودنموضوعنقشدیندرعرصه ‌ پیچیده ی ‌ الخصوص آینده ‌ های پیرامون نقش دین در دنیای معاصر و علی ‌ اندیشه ایران باید آن را در نظر بگیرند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2