دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 12 ی عمومی را ‌ مختصات ممکن دیگری از حضور و تعامل دین در عرصه آورد. ‌ فراهم می یاسلام بهسر رسیده است؟»، ‌ وگوییدیگر پیرامون اینکه «آیا قصه ‌ درگفت مسلمین پیرامون نسبت اسلام ‌ هاییکه در نگاه ‌ یاسر میردامادی به تفاوت کند. او از هفتگروه مختلف ‌ ی عمومی وجود دارد، اشاره می ‌ و عرصه های درک هریک از ‌ اسلامیکه در دنیای معاصر حضور دارند و تفاوت وگو ‌ گوید. در اینگفت ‌ ی عمومی می ‌ ها از نسبت دین و عرصه ‌ اینگروه ی ایدئال و نقشعلم در ‌ ی سازوکار دستیابی به جامعه ‌ او همچنین درباره دهد. ‌ های اسلامی توضیح می ‌ تحول اجتماعی نزد هریک از اینگروه در مصاحبه با مایکل کارلبرگ، استاد دانشگاه وسترن واشنگتن، او به پردازد. ‌ ی بهائی در رابطه با تحول اجتماعی می ‌ بیان نظریه و عمل جامعه کنند و درعمل ‌ اینکه بهائیان چگونه به موضوع تحول اجتماعی نگاه می ی ‌ دهند؟ کارلبرگ به برنامه ‌ هایی برای تحقق آن انجام می ‌ چه فعالیت شدن ‌ ی بهائی برای افزایشتوانمندی افراد برایسهیم ‌ ایکه جامعه ‌ آموزشی کند، اشاره دارد و اقدامات دیگریکه بهائیان ‌ در تحول اجتماعی اجرا می هایی برای بهبود ‌ دهد؛ اقداماتی نظیر فعالیت ‌ دهند را توضیح می ‌ انجام می هایعمومی در ‌ طور مشارکتبهائیان در گفتمان ‌ ابعاد مادیزندگیوهمین المللی. ‌ سطوحمحلیتا بین باور، نشان از درجات ‌ وگوها پیرامون جوامع دین ‌ هرکدام از این گفت کارگیریابزاری ‌ دهی اینجوامعوهمچنینبه ‌ مختلفروشمندیوسازمان ی ‌ ها برای مشارکت و تحول در عرصه ‌ متفاوت از سوی هرکدام از آن های دینی ‌ ی رایج پیرامونگروه ‌ انگارانه ‌ عمومی دارد؛ امریکه تصویر ساده

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2