دین در دنیای معاصر

135 یعمومی ‌ پراکنی، خط قرمز مشارکتدین در عرصه ‌ ورزی و نفرت ‌ خشونت کنیم بلکه به این مفهوم استکه دین در جهان مدرن باید همگام با زمان تکاملپیداکند. تواند ‌ این بازنگری در دین به چه شکل عملی خواهد بود و چگونه می شکلی اعمال شودکه توافق جوامع دینی را نیز به همراه داشته باشد؟ ‌ به پذیر ‌ هاامکان ‌ کنیدحفظوحدتجوامعدینیبااعمالاینبازنگری ‌ فکرمی باشد؟ کنم هر دینی پیوسته در حال تغییر است. دین بر جهان تأثیر ‌ فکر می تغییری ‌ قابل ‌ های غیر ‌ پذیرد. ادیان پدیده ‌ گذارد اما از جهان تأثیر نیز می ‌ می ها را ثابت نگاه داشت. همگام با تغییر ‌ نیستند که بتوان در طول زمان آن کنند تا ‌ ورسوم ادیان نیز تغییر و تحول پیدا می ‌ ها و آداب ‌ جهان، دیدگاه خود را با جهان انطباق دهند و بتوانند بر آن تأثیرگذار باشند. اکثر ادیان در پی این هستند که بر جهان تأثیری بگذارند و جهان را هرچه بیشتر با راستا نمایند. بنابراین، به نظرم منطقی است ‌ هایخود هم ‌ ترین ایده ‌ متعالی وگو و فعالیت تغییر کنند. در ‌ که انتظار داشته باشیم ادیان از طریقگفت بخش ‌ تأثیر نیروهای تحول ‌ چیز تحت ‌ التغییر مدرنکه در آن همه ‌ جهانِ دائم استچرا باید انتظاریجز این از دین داشت؟

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2