دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 134 دهی خاصخود را دارد. ‌ های زندگی منطق و سازمان ‌ هرکدام از این حوزه ی سیاسی بر حیات اقتصادی ‌ اما بر یکدیگر نیز تأثیرگذار هستند. حوزه دهد ــ و بر همین ‌ تأثیر قرار می ‌ اثرگذار است. دین زندگی سیاسی را تحت عنوان یک ‌ کنم مفید استکه بتوانیم درمورد دین به ‌ قسم. بنابراین، فکر می ی اندیشه و فعالیتدر جهان مدرنصحبتو فکر کنیم. ‌ حیطه یمعاصر، همچنینبایددر نظر داشته باشیمکه مایلیم ‌ در وضعیتگسیخته مان برقرار باشد؟ آیا ‌ های متفاوت زندگی اجتماعی ‌ چه ارتباطی میان جنبه ها غلبهکند و نوعی عقلانیت ابزاری ‌ ی اقتصاد باید بر سایر حیطه ‌ حوزه ی سیاسی و ‌ را بر سیاست و زندگی خانوادگی تحمیلکند؟ یا اینکه حوزه های عمومی باید جهتحرکتجامعه را تعیینکند؟ اگر بپذیریم ‌ فعالیت هایسیاسی ‌ که دین تنها یک امر خصوصی نیست، آنگاه ارتباط آن با حوزه ی ما باید ایفاکند؟ ‌ شود؟ چه نقشی در جامعه ‌ و اقتصادیچگونه تعیین می طور ‌ یمدرن باید در نظر گیرد و به ‌ ها مسائلمهمیهستندکه هرجامعه ‌ این وگو قرار دهد. ‌ عمومی مورد بحثوگفت درنتیجه برخلاف بسیاری از اندیشمندان سکولار من بر این باور هستمکه ای ‌ جنبه ‌ ی نقش دین در جامعه صحبتکنیم. دین ‌ ضروری است درباره ی جامعه حذف نخواهد شد، درست ‌ از زندگی مدرن است و از صحنه ای ‌ عنوان جنبه ‌ نشدنی هستند. به ‌ طورکه سیاست و اقتصاد نیز حذف ‌ همان نگری عمومی و حتی ‌ از زندگی مدرن دین باید نسبت به کاوش و ژرف های ‌ هایسازمان ‌ طورکه بسیاری از جنبه ‌ تحولگشوده باشد. درستهمان سیاسی و اقتصادی ما دیگر برای زمان حال مناسب نیستند، بسیاری از ورسوم دینی نیز ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشند. ‌ ها و آداب ‌ ایده اعتبار ‌ این بدین معنا نیستکه اساس ماهیت ادیان جهان را بخواهیم بی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2