دین در دنیای معاصر

دین ‌ ی ظهور و افول ‌ فراتر از دوگانه وگو با ایقانشهیدی ‌ بنجامینشول در گفت Kenan Institute ی اخلاقکنن» ‌ بنجامینشول پژوهشگر ارشد در «مؤسسه در دانشگاه دوک است. وی از مدیران «مرکز مدرنیته در حال for Ethics در سال **ی نگریستن به دین ‌ نام هفتشیوه است.کتاب اول او با *گذار» مواجهه توسط انتشاراتدانشگاه ییلمنتشرشد.کتابدوم او با نام ۲۰۱۷ زودی توسط انتشاراتییل منتشر خواهد شد. ‌ نیز به ***با عصر محوری * Center on Modernity in Transition ** Seven Ways of Looking at Religion *** Encountering the Axial Age

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2