دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 138 وگویمان ‌ ایقان شهیدی: شاید این سؤالیکلی باشد اما برای آغاز گفت ی جایگاه دین در جهان امروز ‌ مناسب استکه بدانیم نظر شما درباره طورکلی در حال افول است یا به نظر شما در ‌ چگونه است؟ آیا دین به گرفتناست؟ ‌ حالقوت گرفتن دین هر دو از یک زاویه درست ‌ بنجامین شول: روایت افول و قوت توانگفت از ‌ ی دیگر اشتباه. از یک طرف می ‌ هستند و هم از یک زاویه هایمذهبیکه ‌ بینی ‌ ورسوم وجهان ‌ هایدینی، آداب ‌ بسیاریجهاتسازمان های ‌ دهیکرده و تمدن ‌ هزار سال تاریخ بشر را سازمان ‌ حداقل برای چندین ی جهانی را شکل دادند، از آغاز مدرنیته در وضعیت افول به سر ‌ عمده کاهشبوده است. ‌ ها روبه ‌ یتأثیرگذاریاجتماعیوفکریآن ‌ برندودایره ‌ می هایمتافیزیکی دینی ‌ بینی ‌ دهیسیاسی،هرچهبیشتر ازجهان ‌ یسازمان ‌ نحوه های سکولاریزاسیون از ‌ کنیم بسیاری از روایت ‌ اند. فکر می ‌ فاصله گرفته هایی از دین ‌ بندی ‌ خاطر اینکه صورت ‌ اند. اما تنها به ‌ همین جا منشأ گرفته گیریکردکه دین در حال محوشدن است. ‌ توان نتیجه ‌ افول است، نمی ‌ روبه های جدیدی از دین ظاهر شده است؛ نوعی از ‌ کنم شکل ‌ فکر می هایجدید تفکر ‌ ورسوم جدید و شیوه ‌ های دینی یا معنوی، آداب ‌ بینی ‌ جهان یمن،شواهد فراوانیدر برخی از این ‌ عقیده ‌ ی ابعاد معنویزندگی. به ‌ درباره دهد در نقاط مختلفجهان ‌ های معاصر دین وجود داردکه نشان می ‌ گونه گرفتن ‌ اوج ‌ دیندرحالناپدیدشدننیستوحتیممکناستدرحالدوباره باشد یا حداقل اینکه همچنان نیروی تأثیرگذاری بر جهان اطراف است. تواند ‌ گرفتنیاماندگاریدیننیز نمی ‌ کنمروایتقوت ‌ ازطرفدیگر،فکرمی دادن است، باشد. بنابراین، ‌ متوجه اتفاقاتیکه سکولاریزاسیون در حال رخ سرگذاشتننوعیدوران ‌ طور فکرکنمکه ما درحالپشت ‌ دهم این ‌ ترجیحمی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2