دین در دنیای معاصر

153 یافتن دین ‌ ی افول یا قدرت ‌ فراتر از دوگانه شود. بنابراین، از یک طرف ‌ جا حس می ‌ هایی هستند که همه ‌ و پیچیدگی ایخواهد ‌ ترینسطح، آنجا هم مانند سایر نقاط دنیا تنشفزاینده ‌ ای ‌ در پایه هایکلاسیک ‌ داشت؛ از یکسو، میان افرادیکه خود را منتسب به دیدگاه دانندو قائل به افولدینهستندو ازسویدیگر، افرادی ‌ سکولاریزاسیونمی خواهند چیزی را که در گذشته ‌ دار روایت تجدید هستند و می ‌ که طرف داشتیم برایحل مشکلاتجهان امروز استفادهکنند. ترین تنشی استکه امروز در جهان درمورد دین در حال وقوع ‌ این واضح است؛ یعنی روایتتفریق در مقابل روایتتجدید. حتی یکنگاه سرسری دهد. اما ‌ دهد که این تنش امروز هم در آنجا رخ می ‌ به ایران نشان می کنیم، بسیاری از ‌ تر در این مورد فکر می ‌ طورکهگفتم، وقتی عمیق ‌ همان شوند که اوضاع به این سادگی هم نیست. چیزیکه دارد ‌ مردم متوجه می شود و یا ما به ‌ افتد، فراتر از این استکه آیا دین از جامعه محو می ‌ اتفاق می دادن و امکانات ‌ گردیم. تحولاتی در حال رخ ‌ ایم برمی ‌ چیزیکه قبلاً داشته شدن ‌ جدیدی در حال ظاهرشدن است. مرزهای جدیدی در حال نمایان توانم تصورکنمکه وقتی مردم بیشتر و بیشتری بتوانند ‌ است. بنابراین، می ی دین و ‌ های جدید درباره ‌ از این دو دیدگاه متضاد فراتر بروند و به شیوه تر ظاهر ‌ ی بشر فکر کنند، تأمل و پژوهشیگسترده ‌ امکاناتدین برای آینده طورکه در سایر نقاط دنیا این اتفاق افتاده است. ‌ شود؛ همان ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2