دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 152 ِ در عصر گذار ‌ را تولید کنیمکه هرچه بیشتر برای همگان این فهم از انسان ی ‌ را تقویتکند و امکانات جدید و جذاب را درمورد نقش دین در آینده جامعهببیند؟ مان ‌ های آموزشی ‌ سؤال بعدی این استکه ما چگونه دانش را در سیستم مرور زمان ‌ اندرنسل ایجاد کند و به ‌ جای دهیم تا بتواند آ گاهی را نسل های جدیدی از نظم اجتماعی و رفتارهای اجتماعی ‌ خودش را در شکل ی تکرارشونده میان تولید دانش و آموزش وجود ‌ نشان دهد. یک چرخه بینیمکه این ‌ دارد. به نظرم، وقتی تحولاتعمیقگذشته را بررسیکنیم، می ی دانش و آموزش سبب ظهور این تحولات عمیق ‌ ی تکرارشونده ‌ چرخه توانم آینده ‌ شده است. البته حتماً این تنها عامل نبوده است و من هم نمی را پیشگوییکنم اما به نظرم، این یکی از عوامل اساسی برای انتشار چنین تغییری در سطح وسیع است. ی ‌ هاییکه دیندر ایراندرچنددهه ‌ دانمشما درچهحد با فرازونشیب ‌ نمی ی دین را در کشوری ‌ اخیر پشتسر گذاشته است آشنا هستید. اما آینده ایاز یکحکومتدینیدارد،چگونه ارزیابی ‌ یمنفی ‌ مثل ایرانکه تجربه کنید؟ ‌ می طور خاص درمورد یک ‌ توانم به ‌ من با جزئیات شرایط آشنا نیستم و نمی گذاری یا قانون خاص یا شرایط جوامع مختلف در ایران نظر ‌ سیاست شدن، ‌ هایجهانی ‌ دلیل ماهیتجهان امروز و روند ‌ کنم به ‌ بدهم اما فکر می مردم ایران بیش از پیش در معرض همان قوای فرهنگی، فکری و ها ‌ ها نیز در معرضتنش ‌ کنند. آن ‌ ای هستند که دیگران تجربه می ‌ اجتماعی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2