دین در دنیای معاصر

دین مدنی چیست؟ پاسخ به دو پرسش وگو با بابکمینا ‌ مانیصورتگر درگفت طورکلی و اسلام و امر ‌ ی اخیر نسبتمیان دین و امر سیاسی به ‌ در چند دهه ی روشنفکری ‌ های عرصه ‌ ترین پرسش ‌ طور خاص یکی از مهم ‌ سیاسی به تدریج ‌ طلبی و روشنفکری دینی، به ‌ بوده است. پس از افول جریان اصلاح های نویی پیشرویما ‌ شودکه افق ‌ باره مطرحمی ‌ تریدراین ‌ هایتازه ‌ دیدگاه نظران ‌ ها استکه صاحب ‌ گشاید. مفهوم «دین مدنی» یکی از آن دیدگاه ‌ می باره از یکی از ‌ اند. دراین ‌ های اخیر آن را مطرحکرده ‌ علم سیاست در سال پژوهشگران اینحوزه پرسیدیم.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2