دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 156 بابکمینا: چند دهه حاکمیتدینی در ایرانجامعه را به دین بدبینکرده دهد؟ ‌ است. دینامیکحکومتدینیچگونهشکستآنرا توضیحمی مانی صورتگر: حکومت دینی که البته اصطلاح بسیار مبهمی است، ایعقاید افراطی دینی ‌ پدیداری استکمابیشمتأخر و حاصل ازدواج پاره دست امثال مودودی، ‌ ی قرن بیستمکه به ‌ های مدرن در میانه ‌ با ایدئولوژی حسنالبناوخمینیتدوینشد. نقدحکومتدینیامریاستسهلوممتنع توان وجوه دینی آن را نقادیکرد اما وجوه ایدئولوژیک ‌ زیرا از یکسو، می سادگی ‌ توانبه ‌ مضمرومستتردرپساینالگوهایسیاسیوحکومتیرا نمی های ‌ طورکه مشهور است، حکومت ‌ طریق اولی نقادیکرد. همان ‌ تبیین و به سازند. دلیل آن را هم در ‌ ترین ضربات را به دین وارد می ‌ دینی سهمگین های ‌ توان پیگیریکرد.حکومتدینی آموزه ‌ شدندینمی ‌ فرایند ایدئولوژیک پراکنده و متفرق را به الگویی ایدئولوژیکبرایحیاتسیاسی، اجتماعی، های دنیای جدید ‌ سازد و آموزه ‌ اقتصادی و تربیتی در دنیای مدرن بدل می هایسیاسی مبتنی بر ‌ طلبد. ادعای اصلی این استکه آموزه ‌ را به مبارزه می دین بری از خطا و برآمده از نصوصی جاودان و لایتغیرند ولی الگوهای وخطای بشری استکه از ظرفیتی ‌ حیاتدنیوی و سکولار محصول آزمون محدود و فهمی ناقص از جهان و انسان برخوردار است. اما مشکل آنجا آورد که این الگوها از کتاب و بیانیه بیرون آمده و در پی تأسیس ‌ سر بر می آیند. اینجاست ‌ های سیاسی، بانکداری، مدیریت و مانند آن برمی ‌ نظام هاست و طبعاً این شکست صرفاً دامن ‌ که شکستی محتوم در انتظار آن گیرد بلکه درنهایتولاجرم به بخشی از ‌ حاکمان، عالمان و مجریان را نمی یتاریخی آن دین یا مذهبثبت ‌ گردد و عملکردشدر کارنامه ‌ دین بدل می های ‌ خوبیدر ادیانوسنت ‌ خواهدشد.اینپارادوکسرا امثال اولیویه روا به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2