دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 158 ترین احکام شرع را هم ‌ تواند کلیدی ‌ سادگی می ‌ است و به همین دلیل، به شدن ‌ های این تعطیل و تعلیق ‌ با یکحکم، تعلیق و حتی باطلکند. نمونه عنوان نمونه، در بانکداری اسلامی شاهد سود ‌ توان فراوان دید. به ‌ را می ترین اصول اقتصادی اسلام ‌ بانکی بالا هستیمکه در تضاد آشکار با ساده روشنی دینامیسم درونی و سنتی دین ‌ قرار دارد. بنابراین، حکومت دینی به وبیشکارکردهاییگاه مثبتهم ایفاکرده ‌ هاکم ‌ هرحال در طول قرن ‌ راکه به گرا و ابزاری ‌ شده، التقاطی، هویت ‌ زند و دینی ایدئولوژیک ‌ است، برهم می کند. ‌ را جایگزینمی یحکومتدینی،جایگاه ‌ هادرباره ‌ با توجه به اینتوضیحاتوپارادوکس تواند باشد؟ ‌ ی ایرانچگونه می ‌ دیندر آینده باید به این نکته توجه داشتکه دینکمابیش بخشی ضروری از تمامی حلی در فضای پس از حکومت ‌ دیگر، هیچ راه ‌ بیان ‌ جوامع بشری است. به تعبیر ‌ تواند مشتمل بر حذف دین از حیات بشری باشد. به ‌ دینی نمی سادگی ‌ ها دوام آورده است، به ‌ ها و بلکه هزاره ‌ کاران، نهادیکه سده ‌ محافظه از میدان به در نخواهد رفتو به همین دلیل، باید آن را به رسمیتشناخت وگو شد. ‌ و از موضع سیاست و اجتماع و مصالح جمعی با آن واردگفت تر کلمه شکاف و خلأیی را پر ‌ معنای عمومی ‌ درحقیقت، دین یا الهیات به توان آن را جزئی ‌ کندکه در تمامیجوامع بشریوجود دارد و تا حدیمی ‌ می لاینفکاز ماهیتفردیوحتی اجتماعی انسان دانست. اگر این نکته دقیق توانگفت الگوهاییکه سکولاریسم ‌ مورد توجه جدی قرار بگیرد، آنگاه می ی سیاسی ‌ ی فرانسوی و حتیگاه آتئیسم را برای آینده ‌ جو، لائیسیته ‌ ستیزه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2