دین در دنیای معاصر

159 دین مدنی چیست؟ پاسخ به دو پرسش دارانوحامیان ‌ اندکه دین ‌ بینند، در دامهمانخطایی افتاده ‌ ایرانمناسبمی توانگفتدین قطعاً بخشی ‌ اند.بنابراین، می ‌ حکومتدینی به آن دچار شده هاییبسیارعمیقدر فرهنگ ‌ ویژه تشیعریشه ‌ یایرانخواهد بودو به ‌ از آینده ایرانی دارد اما اگر بخواهد نقشی مثبت و سازنده ایفاکند، اندیشمندان و ی سنگینی بر دوشخواهند داشت. به نظر ‌ دار وظیفه ‌ حتی شهروندان دین ی تدوین ‌ ایکه الهیاتشیعی باید دنبالکند، پروژه ‌ ترین پروژه ‌ رسد مهم ‌ می تعبیرخردتر،«تشیعمدنی»نام ‌ تواند«اسلاممدنی»یا به ‌ آنچیزیاستکهمی گونهکه اسلامسیاسی اسلام را در ذیل یکنظامسیاسی ‌ بگیرد. دقیقاً همان کند، دین مدنی هم باید اسلام و ‌ و منافع و مصالح آن تعریفو محدود می نظام احکام شرع را در ذیل مصالح جمع و خیر عمومی تعریفکند. البته ای ‌ وگو و مفاهمه ‌ بر و مستلزمگفت ‌ ای استزمان ‌ روشن استکه این پروژه سلاح دین ‌ ی شروع چنین فرایندی خلع ‌ میان دین و خیر جمعی. اما نقطه ی ‌ مثابه ‌ از مدعیات مشخصاً سیاسی و در رأس آن قبول حکومت دینی به یهر نوعی ‌ چهارچوبیضروریبرای اجرای احکامشرعی است. یعنی ایده داریکه متأسفانه در قالبی ‌ یضروریدین ‌ یمقدمه ‌ مثابه ‌ ازحکومتدینی به کلی ‌ دارانرواجفراوان یافته است، باید به ‌ رادیکال اکنونمیانگروهی از دین رسد تبدیل اسلام به دینی مدنی ‌ وانهاده شود. در فقدان این ایده، به نظر می مدتغیرممکن نباشد. روشن استکه چنین فرایندیکوتاه وساده ‌ در میان ایستبر و ثروتمند شکل ‌ نخواهد بود. در چهارچوبحکومتدینی، طبقه شود. روشن ‌ گرفته استکه منافعهنگفتی از تداوم وضعکنونی نصیبشمی سادگی تن ‌ ای، حتی درصورت پایان حکومت دینی، به ‌ استکه چنین طبقه به مصالحه نخواهد داد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2