دین در دنیای معاصر

161 دین مدنی چیست؟ پاسخ به دو پرسش دینی» است. درحقیقت، فهم عقلانی از ‌ اصطلاح رایج «درون ‌ و فعالیتی به داران و دفاع از دیانتکارآمد است ولی تأثیر اجتماعی ‌ دین برای اقناع دین مثبت آن بسیار محدود است و حتیگاه تأثیر منفی دارد چون عقلانیت مفهومی مبهم و پیچیده است و روشنفکران دینیگاه با تفسیر عقلانی و کنند ‌ عصری از دین دینامیسم درونی و سنتی دین تاریخی را هم مختل می (اشتراکاتمیان نواندیشی یا رفرمیسم دینی و بنیادگرایی یا اسلام سیاسی های امثال ‌ های مشترک این دو در اندیشه ‌ در دنیای معاصر و همچنین ریشه دهد). بنابراین، تأکید ‌ خوبی این نکته را نشانمی ‌ الدین افغانی به ‌ سیدجمال گرفتن عنصر مدنیت، ‌ بیش از حد بر عقلانیت در تفسیر دین و نادیده ی اسلامی دارد. ‌ های تاریخیعمیقی در سنت اندیشه ‌ ریشه تواند راهگشا باشد، به اینشرطکه نسبت ‌ یغربمی ‌ ازسویدیگر، تجربه هایجوامعاروپایی ‌ به تمایزهایمهماسلامبامسیحیتازیکسووتفاوت ایکه مدرنیته ‌ با جوامع آسیایی از سوی دیگر آ گاه باشیم. در آغاز دوره خوانده شده است، یعنی حدود قرن شانزدهم و هفدهم، اندیشمندان ی سیاسی پرداختند، همگی نسبت به دین و ‌ بزرگیکه به تأسیس مدرنیته الهیات مسیحی (و یهودی) توجهی جدی داشتند. اغلب این اندیشمندان شائبه و پرهیزگارانه تکیه ‌ دلیل پیروی از آیین پروتستان (که بر ایمان بی ‌ به یچندانی ‌ ویژه در بریتانیا)علاقه ‌ داشت) وهمچنینتوجه به نومینالیسم(به ها در جهت تدوین ‌ به تفسیر عقلانی از مسیحیت نداشتند. اما عموم آن اشکال مختلف در هابز، ‌ الگوییکوشیدند که «دین مدنی» نامگرفت. به لاک، اسپینوزا، روسو و بسیاری دیگر این درک مدنی از دین وجود دارد. ها دفاع از مسیحیت و ‌ ها هرچند تلاشی الهیاتی بود، هدف آن ‌ ی آن ‌ پروژه های مسیحی و یهودی ‌ ی آن نبود، بلکه تفسیری از آموزه ‌ تبیین خردپسندانه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2