دین در دنیای معاصر

171 تنیدگی اعتقاداتو زیست اجتماعی هستند در چارچوب اینکه شما از خِرَد خودتان استفادهکنید و در مکانی هایخیلی مهم در ‌ که هستید، با دانشروزتان جلو بروید. این یکی از نکته یزرتشتاست. ‌ فلسفه یفعلیزرتشتیوهدفزیستدینیِ ‌ به نظرشما آیا هویتجمعیجامعه کردن تحول اجتماعی است؟ ‌ اینجامعه، در راستایدنبال ی زرتشتی ایرانی و غیرایرانی ‌ کنم. ما تقریباً دو جامعه ‌ گونه فکر می ‌ این مان نگاهکنید، ‌ (پارسیان هند) داریم. اگر به تاریخ معاصر یا حتیگذشته بینید که در هند با اینکه اقلیت بسیار کوچکی در آن جمعیت زیاد ‌ می هستند، زرتشتیان جایگاه خاصی پیداکرده بودند و هنوز هم آن را دارند. افراد زرتشتی صنایع سنگین مثل ‌، خاطر همین باورشان به سازندگی ‌ به سازی، هواپیماییو این قبیلصنایع را در هند بنیانگذاشتند. در این ‌ ماشین ایشان را محرکچنین تحولاتی دید. در ایران، ‌ توان باور زرتشتی ‌ رابطه می کیخسرو شاهرخ یا ارباب جمشید از جمله افرادی بودند که از باورهای خود الهامگرفتند که در جامعه شرکتکنند و کارهایسازنده انجام دهند. ها تشکیل ‌ ای را برایکمک به اقلیت ‌ در زمان قاجار، اربابجمشید جامعه ای ‌ ها در ایران به یکحالت انسانی برسد. این امر نمونه ‌ داد تا جایگاه اقلیت از برقراریعدالت اجتماعی است. یزرتشتیامروزبرسیم. ‌ هاصحبتکردیم.بهجامعه ‌ بیشترراجعبهگذشته ی زرتشتی خارج ‌ ی زرتشتی امروز، چه در ایران و چه جامعه ‌ جامعه هایی برای مشارکت در تحول اجتماعی استفاده ‌ از ایران، از چه روش کند؟ ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2