دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 172 در ایران و حتی در خارج از ایران، هنگامیکه تعداد زرتشتیان در یکمحل ی ‌ ها جنبه ‌ شود. این انجمن ‌ رسد، انجمنی تشکیل می ‌ ی معینی می ‌ به اندازه آموزشی و رفاهی هم دارند. در ارتباط با اینکه برای تحولات و پیشرفت شود، مثلاً اگر کسی نیازمند باشد، این جامعه ‌ کاری انجام می ‌ جامعه چه های چندگانه دارند: ‌ های زرتشتی فعالیت ‌ کند. این انجمن ‌ به او کمک می آموزشدین، آموزشفرهنگو ارتقای رفاهیجامعه. پردازد؟ ‌ یزرتشتیمی ‌ هایدینی درونیجامعه ‌ یعنیبهجنبه طور ‌ های فرهنگی استو همین ‌ بله. در واقع، نگهداریو پاسداری از سنت تر همگفتم، ‌ طورکه قبل ‌ های فلسفی زرتشت. همان ‌ برای پخش آموزش استکه بستگی به میزان دانش شخص دارد. اگر ‌ یک بنیادگرایی فلسفی هایزرتشت ‌ اطلاعاتشما درجامعه بالاتر برودو بیشتر به فلسفهو آموزش توانید برای ‌ شوید و می ‌ تر می ‌ دست پیداکنید، باور بر این استکه سازنده خودتان و جامعهکار بیشتر و بهتری انجام دهید. ها وجود دارد؟ ‌ ای از کار این انجمن ‌ هایعملی ‌ چه نمونه ها، ‌ ها، از ماهنامه ‌ های عملی این استکه برای نشر آموزش ‌ از جمله نمونه هایمختلفبرایآموزشدینیو فرهنگی استفاده ‌ سایت ‌ ها ووب ‌ نامه ‌ هفته هایی انجام ‌ شود. همچنین در داخل ایران و خارج از آن، سخنرانی ‌ می هایما این بوده استکه بین ادیان، آشناییو ‌ شود. همیشه یکی از تلاش ‌ می شود ‌ تر انجام می ‌ مقدار سخت ‌ دیالوگ به وجود آوریم. اینکار در ایران یک هایی داریمکهکسانی با ‌ طور نیست. ما برنامه ‌ ولی در خارج از ایران، این آیند. ‌ توانندشرکتکنند و می ‌ باورهایمختلفمی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2