دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 174 ی زرتشتی ‌ صورت منسجم در جامعه ‌ ی آموزشیکه به ‌ یعنی یک برنامه افزایی افراد برای ‌ ایکه به توان ‌ افزاییکند، وجود ندارد؟ برنامه ‌ ایجادِ توان ها از ارزش این مشارکت ‌ مشارکت در تحول اجتماعی یا درک بیشترِ آن کند؟ ‌ کمکمی های دینی استاندارد ‌ ها و آموزش ‌ بله. وجود دارد. خیلی از نشریات،کتاب ها ‌ ها و هندی ‌ هایی وجود دارد. ایرانی ‌ ها تفاوت ‌ هستند. در بعضی قسمت هم ‌ هایشان مقداری خیلی جزئی با هم تفاوت دارد، آن ‌ سری از سنت ‌ یک جایی و دورشدن از ایران و تقویم و... . در سنت دیانت ‌ خاطر جابه ‌ به های زرتشتی) و پیشوایان دینی، مرد بودند ــ ‌ زرتشتی اکثر موبدان (کشیش یزرتشتتضاد داشت. یکی ‌ هایزرتشتی با فلسفه ‌ که این قسمتازسنت از اتفاقات مهمیکه چندین سال پیش رخ داد، این بودکه این مانعکاملاً هاییکهشد، به این نتیجه رسیدیمکه برای ‌ برداشتهشدچون بعد ازصحبت هایی ‌ سری سنت ‌ خاطر یک ‌ موبدشدن جنسیت مطرح نیست، هرچند به توانستند مرد باشند. آموزش ‌ که از قبل به وجود آمده بود، موبدان فقط می شود و خیلی استاندارد شده است. البته پارسیان این را ‌ زنان هم انجام می پذیرفتند ولی الانجا افتاده است. ‌ نمی یزرتشتی ‌ یدیگریهستکهمایلباشیددررابطهبامشارکتجامعه ‌ نکته یاجتماعیمطرحکنید؟ ‌ در ایجاد تحولسازنده مندی بوده ‌ داری و دهش ‌ ی زرتشتی امانت ‌ های مهم جامعه ‌ یکی از جنبه است. یکی از باورهای مهم زرتشتی این استکهکمک به دیگران باعث شود. همین باور باعث شده استکه زرتشتیان در ‌ شادی فرد و جامعه می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2