دین در دنیای معاصر

173 تنیدگی اعتقاداتو زیست اجتماعی کننده یا ‌ مؤسسات دینی زرتشتی تا چه میزان و به چه طریقی تقویت اند؟ ‌ یمشارکتزرتشتیاندرتحولاجتماعیبوده ‌ کننده ‌ تشویق ی زرتشتی ‌ آید جامعه ‌ زمینهکه از بیرون به نظر می ‌ هدفم از گفتن این پیش ای بسته است، در واقع بیان همین مطلب بودکه بیشترینکاریکه ‌ جامعه مندی بوده است برای وقف زمین ‌ اند، دهش ‌ مؤسسات زرتشتی انجام داده هاکمککردند و ‌ در جهت ساختن خیلی چیزها. حتی بعضی از زرتشتی برایمسلمانانمسجدساختندچونمسجد نداشتند. در باور زرتشتی،شما هرچه سازندگی انجام دهید که برایکل جامعه خوب باشد، نفعش به طور بنیادهایی تشکیل ‌ فقط به یکگروه خاص. همین ‌ رسد و نه ‌ همه می ترین بنیادهای خارج از ایران که البته در ایران ‌ شده است؛ یکی از مهم هایی دارد، بنیاد «گیو» است. بنیاد گیو، سازمانی است برای ‌ هم فعالیت هایمختلفزرتشتی. ‌ ها وسازمان ‌ گذاری انجمن ‌ مندیو بنیان ‌ دهش به نظر می رسد که بنیاد گیو نوعی اقدامخودجوشزرتشتیان بوده است ومرتبطبامؤسساتزرتشتینبوده است.مؤسساتدینی زرتشتیچطور اند تا این ‌ یزرتشتی یا افراد زرتشتیکمککرده ‌ به افزایشظرفیتجامعه افراد بتواننددر تحول اجتماعیمشارکتکنند؟ ) وجود World Zoroastrian Organisation یک سازمان جهانی زرتشتیان ( گیرد. در اصلکارها ‌ ها در سطح محلی صورت می ‌ دارد اما بیشتر تصمیم ای ‌ شود. اشخاصی که در هر جامعه ‌ اقتضای نیازهای محلی انجام می ‌ به برند. در واقع، ‌ هستند، بیشتر با داد و دهشخودشان امورجامعه را پیشمی نوعمنشوریوجود نداردکه بگوییمهمه باید امور یکسانی انجام دهند. ‌ هیچ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2