دین در دنیای معاصر

تیکون عولام: اسم رمز زیستن برای جامعه ی عمومی ‌ نگاهی به باورهای یهودی پیرامون دین و عرصه وگو با ایقانشهیدی ‌ داریوشفاخری در گفت ییهودیدرشیراز ‌ داریوشفاخری، از دوران نوجوانیخود از فعالانجامعه های خود پس از مهاجرت به آمریکا در سال ‌ بوده است. ویکه به فعالیت ادامه داد، از مؤسسانسازمان «انجمن ایرانیان یهودیکالیفرنیا» در ۱۳۵۴ های متمادی ریاست این انجمن را بر عهده ‌ است. ویکه سال ۱۳۵۶ سال کرد ‌ را منتشر می انداز ‌ چشمی ‌ ی دوزبانه ‌ مدت بیستسال نشریه ‌ داشت، به ی ‌ هزار نسخه داشته استکه برای اعضای جامعه ۱۰ که تیراژی بالغ بر شده است. برخی ‌ های آمریکا و اسرائیل ارسال می ‌ یهودی آمریکا وکتابخانه به چاپ شهر ‌ ایران و عصر نو ،آوایتبعید های ‌ از مقالاتفاخری در نشریه رسیده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2