دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 178 ییهودی ‌ یموجوددرجامعه ‌ هایعمده ‌ ایقانشهیدی: به نظرشما دیدگاه یکلی تقسیم ‌ ی عمومی، به چند دسته ‌ پیرامون مشارکت دین در عرصه شوند؟ ‌ می Adin سالتز ( ‌ قولی از خاخام استین ‌ خواهم با نقل ‌ داریوش فاخری: می ها را یکقوم، تمدن، ‌ توان یهودی ‌ گوید: نمی ‌ )، شروعکنمکه می Steinsaltz ها ‌ هاحتیداراییکزبانمشترکهمنیستند. یهودی ‌ ملیت، یا نژاد نامید. آن ی ‌ اند. جامعه ‌ ای هستند که در سراسر دنیا پراکنده ‌ یگسترده ‌ اصولاً خانواده یگسترده، زبانشان فرق ‌ یهودی چنین حالتی دارد. اعضای این خانواده های مختلفهستند اما ‌ کند، نژادشان متفاوت است و متعلق به ملیت ‌ می اند. این دقیقاً همانچیزی استکه یهودیتبر اساس ‌ در جمع یکخانواده آورَد، این را از ‌ گذاری شده است. ابراهیم وقتیکه وحدانیت را می ‌ آن، پایه ی ‌ کند. از طریق خانواده استکه خداوند عقیده ‌ ی خود شروع می ‌ خانواده گستراند. اول از طریق ابراهیم، بعد پسرش، بعد ‌ وحدانیت را در دنیا می اش بودند و به همین منوال. در رابطه با میزان ‌ های نوه ‌ اش، بعد نوه ‌ نوه توانم مثالی بزنم. اینکه ‌ دخالت یهودیت معاصر با تحولات اجتماعی، می ی مسائل اجتماعی ‌ جوامع یهودی تا چه مقدار به مشارکت دین در عرصه طرف رودخانه ‌ کنند، مرتبط با آمدنِ «ابراهیم» به این ‌ دنیا فکر و عمل می کردند. ‌ ) صدا می Ivri است! دیگران ابراهیم را در دوران خودش «ایوری» ( کند. این ‌ و کسیکه خود را قاطیِ بقیه نمی ‌ ای ‌ طرف رودخانه ‌ ایوری یعنی آن آید ‌ طرف رودخانه می ‌ پرسد که آیا یک یهودی به این ‌ سؤال درحقیقت می ‌ ی ‌ طورکامل در جامعه ‌ عنوان یک یهودی، به ‌ یا خیر. یعنی آیا شما خود را به کنید یا خیر؟ پاسخ این ‌ کنید داخلو ادغام می ‌ تریکه در آنزندگیمی ‌ بزرگ ای معرفیکنید. هرچقدر ‌ سؤال بستگی داردکه شما خود را چگونه یهودی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2