دین در دنیای معاصر

189 تیکون عولام: اسم رمز زیستن برایجامعه های یهودی امری ‌ کنیم. بقای اسرائیل بین تمامگروه ‌ و دولت حمایت می کار و چه ارتدکس، ‌ ناپذیر است. یعنی چه اصلاحگر، چه محافظه ‌ مصالحه کنندتا اسرائیلحفظشودویهودیانکشته نشوند. ‌ هاهرکاریمی ‌ همگی این کنیم. ‌ بخشیم اما فراموش نمی ‌ گویند هولوکاستکافی بود. ما می ‌ ها می ‌ آن طور باید اضافهکنم ‌ گونه است. همین ‌ ها باکشور اسرائیل این ‌ ی این ‌ رابطه مقدار از ‌ خواهند یک ‌ کار و اصلاحگر هستند، می ‌ هاییکه محافظه ‌ که آن هایکشورهای ‌ های اجتماعیکه امروزه مورد قبول فرهنگ ‌ دستورالعمل ها یا حقوق ‌ غربی است را در اسرائیل پیادهکنند، مثل حقوق تراجنسیتی کنند که ‌ ی پولکمک می ‌ وسیله ‌ تر هستند، به ‌ هاییکه مذهبی ‌ زنان. اما آن کشور اسرائیل را یککشور یهودی نگه دارند که تا حد خیلی زیادیشکل عنوان ‌ توانند از اسرائیلبه ‌ ها معتقدندکه می ‌ یهودیخود را نگه دارد. مذهبی صادرکنند. ‌ جاییکه امن و آزاد است و امکانات دارد، فرهنگ و اندیشه خواهند فرهنگرا از خارج، واردِ آنجاکنند. یعنی قبول ‌ اما اصلاحگران می ندارند که آنجا مرکز ترویج یهودیت و ادبیات و فرهنگ یهودی شود. این تفاوت بین این دو گروه است. ها با دولت اسرائیلگفتید. اما آیا به نظرتان ‌ شما راجع به نسبت اینگروه ییهودی ‌ گرفتندولتاسرائیلتأثیریبرفهم(های)عمومیجامعه ‌ شکل یتحققتحول اجتماعیداشته است؟ ‌ درموردشیوه وجودآمدنکشور اسرائیل، یهودیان هیچ فرقی از لحاظ نگاهشان ‌ خیر. با به اند. از لحاظ امنیت سیاسی چرا ولی از ‌ به منطق تحولات اجتماعی نکرده لحاظ مذهبی یا نوع نگاه به تحول اجتماعیخیر.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2