دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 188 دهیم،خیر، ‌ کنیمو به دنیا می ‌ بیایدو بگویدما نویسنده و فیلسوفتربیتمی گونه نبوده و نیست. ‌ این از زمانیکه دولت اسرائیل تشکیل شده، چگونه آرا یاگفتمان عمومی های مختلف، در رابطه با نسبت دین و سیاست ‌ ی یهودی وگروه ‌ جامعه تغییرکرد؟ ببینید در واقع دولت اسرائیل برای بار دوم به وجود آمد؛ برای بار دومکه هزار سال پیش آنجا یک قلمروی ۲ گویم به این علت استکه یهودیان ‌ می عنوان ‌ ها یهودیان را بیرونکردند و به ‌ پادشاهی داشتند. بعد از اینکه رومی شانکردند ــ ترکیه هم در دوران ‌ یک تاکتیکجنگی در سراسر دنیا پراکنده هایعثمانی تکرار کرد. بالاخره یهودیان برگشتند ‌ عثمانی اینکار را با تبعه شود از چند جنبه نگاه ‌ و الان در ارض موعود هستند. به این موضوع می روند ‌ اند به تظاهراتعلیهکشور اسرائیل می ‌ هاییکه بسیار ارتدکس ‌ کرد. آن کنند که اینکشور اصلاً نباید وجود داشته باشد، حرفشان ‌ یا اظهار می این استکه تا وقتیکه مسیح (ناجی) برنگشته، اینکشور مشروعیت هاییکه مثلگروه اول خیلی افراطی نیستند، مثل ‌ مذهبی ندارد. ارتدکس های سکولار کشور نوین اسرائیل را ‌ ها، معتقدند که صهیونیست ‌ خبادی ها افرادسکولاریبودندکه از موردظلم واقعشدن ‌ برپاکردند.صهیونیست سازیم و از خودمان ‌ رویم یک دولت می ‌ خسته شده بودند،گفتند که ما می گیرند که مثلاً چرا در سرود ملی ‌ ها این ایراد را می ‌ کنیم. خبادی ‌ دفاع می شودکه ‌ اسرائیل، اسم خدا نیامده است (در سرود ملی اسرائیلگفته می مان محقق شده است و به وقوع پیوسته و به سرزمین ‌ هزارساله ۲ رؤیای گویندکه ما هرجا ‌ ها می ‌ مقدسبرگشتیم اما اسمخدا در آن نیست). خبادی رویم اما از آنکشور ‌ کنیم ولی لزوماً به اسرائیل نمی ‌ که هستیم، زندگی می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2