دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 192 ساله در جهت شرح ‌ منتشر شده، حاصل تلاشی بیست 2021 در دسامبر داستان ویکم است)؛ ‌ معنای این متن اصلی مسیحی برایجهان قرن بیست ی ‌ آینده ی معنویتی جدید بر اساس الگوی دراماتیک)؛ ‌ (ارائه *زندگی ها ‌ هاییکه الهیات مسیحی امروز با آن ‌ (شرح چالش **الهیات مسیحی (بر اساس ***حکمت مسیحی مواجه است و نقدی بر چارلز تیلور)؛ الایان)؛ ‌ های بین ‌ ها و مؤسسات دینی و فعالیت ‌ هایی با دانشگاه ‌ همکاری (مقالات ****دادن الهیات: مشارکت در جهانی دینی و سکولار ‌ شکل وگوهایی با ‌ (شاملگفت *****شدن ‌ نفس و رستگاری: متحول مختلف)؛ (معنویت در مواجهه با ******شکل زندگیپل ریکور و امانوئل لویناس)؛ و ی زندگی در جهان امروز). ‌ ماهیتچندگانه ی ‌ ایقان شهیدی: درک جهان معاصر مسیحیت از نقش دین در جامعه هایفکریدرجوامعمسیحیدرارتباط ‌ ترینجریان ‌ مدرنچیست؟اصلی با این پرسشچه هستند؟ وجه یکپارچه نیست و ‌ هیچ ‌ دیوید فورد: جهان معاصر مسیحیت به یمدرن وجود دارد. در ‌ هایمتنوعی نسبتبه نقشدین در جامعه ‌ برداشت هایی ‌ ها وجود دارد. در یکسر اینطیف، دیدگاه ‌ این رابطه طیفی از دیدگاه راستای اعتقاداتدینی ‌ یمدرنکاملا هم ‌ خواهندجامعه ‌ وجود دارند که می * The Drama of Living ** The Future of Christian Theology *** Christian Wisdom ****Shaping Theology: Engagements in a Religious and Secular World ***** Self and Salvation: Being Transformed ****** The Shape of Living

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2