دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 196 نامم. در دپارتمان ما مسیحیانی از جمله ‌ ی متکثر سالم می ‌ را یک مؤسسه کردند و در آن زمینه ‌ خود منحضور داشتند که الهیاتمسیحی تدریسمی کردند اما اساتید دیگری نیز بودند که پیرو ادیان دیگر بودند ‌ پژوهش می سال، یعنی تا زمان ۲۴ مدت ‌ یا اینکه هیچ دینی نداشتند. همچنین من به ، یکی از اساتید دپارتمان الهیات در دانشگاه ۲۰۱۵ ام در سال ‌ بازنشستگی هم یک ‌ کمبریج بودم؛ دانشگاهیکه در اصل یک بنیاد مسیحی بود. این ی موفق از یکسازمان متکثر سالم است. ما در دپارتمانمان اساتید ‌ نمونه و کارمندان مسیحی، مسلمان، یهودی و از پیروان سایر ادیان داشتیم. در دار و هم آکادمیسین ‌ ها نسبت به اینکه یک فرد، هم دین ‌ برخی از دانشگاه کنند. به نظرم، ‌ باشد، تعصب وجود دارد و حتی آن را غیرممکن فرضمی توانید هم یک دانشمند، مورخ، ‌ این رویکرد مشکلی جدی است. شما می یکباشیدوهممسیحییا مسلمانیا یهودییا ‌ دانو فیلسوفدرجه ‌ اقتصاد یبسیارمهمو البته متأسفانه ‌ پیروهر دینو اعتقاددیگریباشید. یکپدیده کرده، باهوشوخردمند است. ‌ داران تحصیل ‌ کمیابدرجوامعمدرن، دین هایی پیرامون معنا، ‌ ها به پرسش ‌ ایکه بتوان در آن ‌ های دانشگاهی ‌ دپارتمان توانند سهم ‌ دانش، حقیقت، اخلاقیاتو خردمندی در ادیان پرداخت، می توانند ‌ هایی می ‌ بسزایی در پیشرفت جوامع ما ایفا کنند. چنین دپارتمان های ‌ ی پرسش ‌ وگو درباره ‌ الگوهایی برای مطالعه، تدریس و بحث وگفت بزرگیباشندکهمقابلجوامعچنددینیوچندسکولاریماقراردارد.مناین خصوصاز ‌ هاییباشم، به ‌ امکه عضو یکی ازچنیندپارتمان ‌ شانسرا داشته الادیاندانشگاهکمبریج. ‌ یبین ‌ ام با برنامه ‌ چندساله ‌ طریقهمکاری

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2