دین در دنیای معاصر

197 یچندمذهبی-چندسکولار ‌ زندگی در جامعه برایمن و بسیاری از افراد دیگر یک * متنی ‌ ی استدلال ‌ طور خاص، برنامه ‌ به هایی ‌ الگو بوده است. در این برنامه پیروان ادیانو باورهایمختلفقسمت کنند. ‌ وگومی ‌ ها باهمگفت ‌ کنندودرمورد آن ‌ ازمتوندینیخودرا مطالعهمی این برنامه در ابتدا باحضور مسیحیان، مسلمانانو یهودیانشروعشد اما با گسترشآن در نقاطمختلفدنیا، پیروان بسیاری از دیگر ادیان و همچنین وقتیبه بهترینشکل ‌ اند. اینبرنامه ‌ هایغیردینینیز به آنپیوسته ‌ بینی ‌ جهان دهد که در متون دینی خود و متون ‌ کنندگان اجازه می ‌ اجرا شود، به شرکت تر به جهان مدرن ‌ طور عمیق ‌ تر شوند و همین ‌ سایر ادیان و باورها عمیق تری با دیگران بسازند. این ‌ هایعمیق ‌ فکر کنند و ارتباطاتو اغلبدوستی ها و مراکز مطالعات دینی در چین نیز اجرا ‌ در بسیاری از دانشگاه ‌ برنامه یمدنی،جوامع دینی ‌ شود و از فضاهای آکادمیکفراتر رفته و درجامعه ‌ می های ایجاد ‌ وکار و پروژه ‌ هایکسب ‌ ها، محیط ‌ ها، زندان ‌ محلی، بیمارستان شود. ‌ صلح در نقاط مختلفجهان اجرا می ی مدنی ‌ هایجامعه ‌ خواهم به آن اشارهکنم، سازمان ‌ ایکه می ‌ سومین نمونه های مختلف است. از این ‌ شکل ‌ استکه هدفشان ارتقای خیر عمومی به هاییمربوط ‌ شماریوجوددارند، ازپروژه ‌ هایمسیحی،مواردبی ‌ قبیلپروژه ها،کودکان، سالمندان و ‌ به سلامت جسم و روان، رفع فقر، رفاه خانواده خانمانی، محافظت ‌ هاییمربوطبه مسکنو بی ‌ هاگرفته تا پروژه ‌ دیگر گروه هایمختلففرهنگو بسیاریدیگر. ‌ زیست،جنبه ‌ ازحیوانات، محیط های شخصی ‌ ها و مثال ‌ من آگاهانه در پاسخ به این پرسش شما از نمونه شکلکلی جواب دهم، ‌ ام چون اگر بخواهم به این سؤال به ‌ استفادهکرده * Scriptural Reasoning

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2