دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 200 شود. ‌ ی بعد واقع می ‌ آن یکمرحله بعد از مرحله هستم. در این الگو، طرز فکر *دار الگوی دراماتیک ‌ اما من بیشتر طرف زمان دین نیز ‌ سکولار همچنین در جهان حضوری پررنگ دارد و هم های مختلف در حال ظهور مجدد است. تعاملات دراماتیک ‌ شکل ‌ به های متعددی دارد. برخی از این ‌ ها و شکل ‌ عناصر دینی و سکولار جلوه وگومحور و مبتنی بر همکاری. ‌ تعاملاتخصمانه هستند، برخی اماگفت شکل خطی متعلق به ‌ های سکولار یا دینی را به ‌ جای اینکه یکی از دیدگاه ‌ به ها در جهان امروز به ‌ مندم ببینم داستان تعامل آن ‌ گذشته بدانم، بیشتر علاقه رود. ‌ چه شکل پیشمی چارلزتیلوررادوستدارم. عصرسکولارهایکتاب ‌ منواقعاً بیشترقسمت ی ‌ تنیده ‌ مشکل اصلی من با دیدگاه او این استکه به نظرم، ماهیت درهم طور ‌ دهد. همان ‌ درستی بازتاب نمی ‌ ابعاد سکولار و دینی جهان امروز را به تر توضیح دادم، توصیف او از بعد سکولار بسیار خطی است. من ‌ که پیش ام. ‌ پرداخته یالهیاتمسیحی ‌ آینده مفصل به این مبحثدر کتاب یکافیدر الهیاتمسیحی چندصدسال ‌ اندازه ‌ کنمتیلوربه ‌ همچنینفکرمی ی مطالعاتی ‌ عمیق نشده است. الهیات معاصر مسیحی یکحوزه ‌ گذشته ای ‌ کننده است و جای تأسف است که روشنفکران برجسته ‌ مجذوب یکافی آشنا نبودند. در اینجا باید دوباره ‌ اندازه ‌ همچون تیلور با اینحیطه به ها باید به این بُعد ‌ ها بر دین تأکید کنم. دانشگاه ‌ باید بر نقش مهم دانشگاه بسیار مهم از جهان امروز بسیار بیشتر اهمیت بدهند و ابعاد تفکر انتقادی ی دین، درون و میان ادیان را ترویج دهند. ‌ و سازنده درباره * dramatic model

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2