دین در دنیای معاصر

199 یچندمذهبی-چندسکولار ‌ زندگی در جامعه ها، مؤسسات و ‌ ساخت جامعه در بلندمدت همچنین نیاز به سازمان رود، حس تحسین و قدردانی ‌ های مفید داریم. هرچه سنم بالا می ‌ جنبش ها و ‌ های متعهد، خلاق و نیکوکار در سازمان ‌ بیشتری نسبت به انسان آیند اما در غیاب ‌ ها اغلب به چشم نمی ‌ جور آدم ‌ ام. این ‌ مؤسسات پیداکرده گیری مؤسساتکارآمد و عادلانه، جامعه رو به ‌ ها در شکل ‌ مشارکت آن گویدهدف ‌ رود.یکیازفیلسوفانمحبوبمن،پلریکور،می ‌ اضمحلالمی ما باید «داشتن یک زندگی خوب، در کنار و برای دیگران، در مؤسسات ی چنددینی و چندسکولاری ‌ ی پیچیده ‌ عادلانه» باشد. داشتن یک جامعه های ‌ آمدن پیروان ادیان مختلف و اعضای سایر گروه ‌ منوط به گردهم ها بتوانند درکنار یکدیگر با ‌ غیردینی در چنین مؤسساتی است؛ جاییکه آن تعهد وخلاقیتبرایخیر عمومی فعالیتکنند. کند که در ‌ ای را ترسیم می ‌ رسد که پساسکولاریسم نیز جامعه ‌ به نظر می هایی ‌ بینی ‌ های سکولاریسم شکست خورده است؛ پیش ‌ بینی ‌ آن پیش ی مدرن انگلیسی عرضه ‌ که برخلاف تصویری استکه شما از جامعه پردازاناینحوزه ‌ تریننظریه ‌ شده ‌ کنید.چارلز تیلور نیز یکیازشناخته ‌ می هایتانهمعبارت«پساسکولاریسم» ‌ است.اماباوجوداین،شمادرنوشته دانید. اگر امکان دارد در این مورد بیشتر ‌ و هم نگاه تیلور را دقیق نمی توضیحبدهید. برداشت من از عبارت «پساسکولار» وقتی درمورد کل یک جامعه یا شود، این استکه باور داشته باشیم دوران ‌ هایمتعدد بهکار برده می ‌ جامعه ایمکه اغلب با ‌ سکولار تمام شده است و اکنون وارد دوران جدیدی شده ظهور مجدد دین همراه است. این یعنی یک مدل یا طرز فکر خطیکه در

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2