دین در دنیای معاصر

31 های آن برای ایران ‌ تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر و دلالت الخطاب مؤسسان ‌ دینی در ادیان مختلفو همچنین در غیابکلام فصل ادیان، تفسیر متفاوتاز متونو پالایشسنت، هرچند ممکن بوده، همواره ی مؤمنان فراهم نیاورده و در اکثر مواقع سبب ‌ ی اتحاد را در جامعه ‌ زمینه ی باورمندانشده است. ‌ انشعابدر بینجامعه هایدین ‌ ظرفیت ی دینی بتواند مقتضیات زیست مدنی را در خود نهادینه ‌ چنانچه جامعه ی ‌ ی آن در عرصه ‌ سازد و اصول هنجارینی را که برای مشارکت سازنده یخود ‌ های ویژه ‌ تواند از ظرفیت ‌ عمومی لازم است از خود نشان دهد، می بینی فراگیر به باورمندان خود، توانایی ‌ ی جهان ‌ استفادهکند. ادیان با ارائه تبیین مقصد جهان و حیات را در خود دارند. در همین راستا، عمدتاً دین ی تصویر روح فناناپذیر که مرتبط با هر انسانی است، مبنایی را برای ‌ با ارائه مدت ‌ کندکه مستلزم فرارفتنازمنافعفردیوکوتاه ‌ هاییفراهممی ‌ فداکاری سازد ‌ فرد است. همین نیرویدین استکه باورمندان را متقاعد و راضیمی هایی دیگر ‌ هایی را برای نسل ‌ که خود را از قید زمان برهانند و فداکاری کند. علاوه بر ‌ ناپذیر ایجاد می ‌ ای پایان ‌ رو، ایمانْ انگیزه ‌ انجام دهند. ازاین ی باورمندان، ‌ تبیینجهان، ایجاد انگیزه و تقویتتعهد درازمدتدرجامعه ی ‌ ایجاد مقصد و هدف واحد، نوعی حسهویتجمعی را در بین جامعه اند در ‌ مؤمنان برانگیخته است. این ایراد که ادیان در طول تاریخ نتوانسته گشایی یا تعصباتقومی و جنسی ‌ برابر نژادپرستی، استبداد، میل به جهان گرفتنحقیقتافزایشتدریجیفهمجمعی انسانی از ‌ مقاومتکنند، نادیده های ‌ حال، اصرار بر تداوم اندیشه ‌ مقتضیات زیست عادلانه است. درعین ی ‌ گرفتن مقتضیات مرحله ‌ دینی فوق در زمان حاضر، خود ناشی از نادیده

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2