دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 30 ای از ‌ داند، در برابر اصل برابری زنان و مردان توسط عده ‌ زنان ارجح می ی ‌ هایی برای ارائه ‌ باوران مورد تجدیدنظر قرار گرفته و علاوه بر تلاش ‌ دین ای ‌ طلبانه از متون دینی، درعمل نیز تحولاتگسترده ‌ هایی برابری ‌ خوانش ی مؤمنان نسبت به نقش پراهمیت دختران ‌ را در اداره و عملکرد جامعه های علمی ‌ و زنان رقم زده است. درتضادنبودن اعتقادات دینی با یافته ی ‌ های حضور دین در عرصه ‌ اصل هنجارین دیگری استکه از چالش ی آفرینش در مدارس مذهبی، ‌ عمومی خواهد کاست. تدریس نظریه های ‌ های اخیر یکی از نمونه ‌ حتی در کشورهای اروپای غربی، در طی سال ای ‌ هایعلمی است؛ رویارویی ‌ باوران با یافته ‌ رویارویی اعتقاد برخی از دین ی ‌ کند و عرصه ‌ که تصور درتضادبودن دین با علم و عقل را تشدید می سازد. انتظار هماهنگی ادیان سنتی با ‌ تر می ‌ عمومی را به روی دین تنگ هایعلمی باید اینحقیقترا در نظر داشته باشد که در زمان پیدایش ‌ یافته معنای امروزین خود موجود نبوده است و ‌ بسیاری از ادیان سنتی، علم به ی یک منبع معرفتی برای شناخت ‌ مثابه ‌ تنها چندین قرن استکه «علم» به رو،کتب و نیز سنت ‌ جهان و تفسیر آن مورد پذیرش عمومی است. ازاین های ‌ فکری ادیانسنتیحاویعباراتو باورهایی استکه در تضاد با یافته های جدید از کتب مذهبیکه عمدتاً با ‌ ی علمی است. خوانش ‌ شده ‌ تثبیت تری از کتب ادیان ‌ قبول ‌ استفاده از علم هرمنوتیک راه را برای تفسیر قابل هاییکمتر ‌ های جدید باورمندان مذهبی را با چالش ‌ گشوده است، نسل ها عملکرد و فکرِ ناشی ‌ سازد. پالایش سنت دینی از آلایشِ قرن ‌ مواجه می ی ‌ از خوانشِ قشرگرایانه و سنتی از متون مذهبی، به آسودگی بیشتر جامعه های ‌ باورمندان در مواجهه با علم و فناوری یاری رسانده است اما چالش انکارخود را نیز داشته است. درغیابتوافقجامع برسر مرجعیت ‌ غیرقابل

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2