دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 34 ی تاریخی ‌ تر گشته است، بر لزوم نوعی یادگیری از تجربه ‌ که در ایران رایج اند، ‌ هاییکه اینکشورها در رابطه با تعامل با دین داشته ‌ غرب و چالش ی دین ‌ های ویژه ‌ پیشنهاد شده است. در این میان طبیعی استکه ظرفیت یظلمتِ ‌ ایودرسایه ‌ برایغنابخشیدنبه زیستمدنی مدرن، امریحاشیه ویژه ایران، باشد. ‌ شده به نام دین به مردمانکشورهایمختلف، به ‌ رواداشته

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2