دین در دنیای معاصر

تعامل دین و جامعه در دوران مدرن گفتمانایران های فکری ‌ زمینه ‌ هایگذشته چند تن از پژوهشگران ایرانی با پیش ‌ در ماه گرد هم آمدند تا *ی «گفتمان ایران» ‌ دعوت مجموعه ‌ و اعتقادی متنوع به درمورد دو پرسشوسیعِ زیر به مشورتو همفکری بپردازند: رسان ساخت ‌ تواند یاری ‌ هایی از دین، غایت وکارکرد آن می ‌ چه خوانش گرا، متکثر، متحد و همگام با علم و سایر ‌ جوامعی عادلانه، شمول یبشریباشد؟ ‌ دستاوردهایجامعه ی ایران، فضاهایی جهت ‌ های جامعه ‌ سایت «گفتمان ایران» با هدف مشارکت در برخی از گفتمان * آورد تا بتوان به اتکا به ‌ اندیشی و تبادل نظر پیرامون برخی از مسائل بنیادی ایران را فراهم می ‌ ایجاد هم کنندگان، موضوعاتاجتماعی را از زوایایمختلفبررسیکرد. ‌ ها و تجربیاتمختلف شرکت ‌ دیدگاه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2