دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 46 هایی وجود ‌ ها و حداکثر ‌ ها حداقل ‌ ملت ‌ در چهارچوبسکولاریسمِ دولت ها عناصری هستند که جوامع (از جمله جوامع دینی) باید با ‌ دارد. حداقل ملتزندگیسازگار با سایرین ‌ ها سازگارشوند تا بتوانند در بستر آندولت ‌ آن هایی هستند که جوامع با تعهد به ‌ داشته باشند. حداکثرها مربوط به جنبه ملتتبدیلشوند ‌ توانند به عناصرسازنده و مؤثریدرحیاتدولت ‌ ها می ‌ آن و به رفاه و سعادتعمومی در آنکمککنند. در ارتباط با جوامع مشخصاً ها ملزم خواهند ‌ ها به این حداقل ‌ دینی، این پرسشوجود داردکه چگونه آن ها حرکتخواهند کرد؟ ‌ سویحداکثر ‌ شد و چگونه به یمدرنسازگار نباشد، طبیعتاً ‌ های دینی با منطقجامعه ‌ اگر هویت اجتماع شوند. ‌ کنند، ناسازگار می ‌ ملتیکه در آن زندگی می ‌ ها با دولت ‌ این اجتماع ی هویت دینی ‌ خواهی ناعادلانه ‌ مبنای این ناسازگاری ممکن است اولویت های ‌ نظرانه از هویت ملی یا هر دو باشد. مثلاً برخی هویت ‌ یا تعریفی تنگ دینی یا قبول تسلط پیروان یک دین ‌ دینی هنوز خواهان آن هستند که هم ها کوشش ‌ بر سایرین عنصر اصلی هویتکل جامعه باشد. درنتیجه آن یملی تبدیلکنند؛ ‌ کنند که شریعتخود را به قانونی برایکلیتجامعه ‌ می وضعیتیکه اگر به آن موفق شوند، به تلاشی نافرجام برای تحمیل عقاید شود. این وضعیت با تکثر ‌ ها بر تمامیت جامعه منجر می ‌ های آن ‌ و سنت ها ‌ دلیل تنوع قرائت ‌ های بنیادین دارد. به ‌ موجود در جوامع مدرن ناسازگاری دلیل گردش آزاد اطلاعات در جهان مدرن، ‌ از هر دینی و همچنین به مدت به تحمیل ‌ ی ملی در کوتاه ‌ سازیِ دینی در جامعه ‌ تلاش برای یکسان قرائت واحدی از یک دین بر تمام مردم، از جمله پیروان خود آن دین، مدت به فرسایش باور به همان شریعتخواهد ‌ شود و در طولانی ‌ منجر می ها برای جلوگیری از تحمیل یک خوانش از دین بر ‌ ملت ‌ انجامید. دولت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2