دین در دنیای معاصر

45 تعامل دین و جامعه در دوران مدرن است و بسیاری از متفکران اجتماعی ــ از جمله قائلان به پساسکولاریسم ــ معتقدندکه اینکارکرد دین درجوامع مدرن تاکنونجایگزینکافی نیافته »های دینی خود، ‌ است. برخی از پیروان ادیان، با بازاندیشی در «سنت اند و ضمن پایبندی ‌ تلاشدر اتخاذ خوانشی سازگارتر با دنیای مدرنکرده روزرسانی نمودهای هویتی دین با ‌ بخش دین، سعی در به ‌ به قدرت هویت اند. این امر که در بخش بعدی مورد بررسی ‌ مقتضیات دوران جدید داشته گیرد، البته همواره موفق نبوده استو به اختلافو تحزبدر ادیان ‌ قرار می نیز انجامیده است. مدت وجود داردکه گاه ‌ حال، در دین عنصری از پایداری طولانی ‌ درعین های ناسازگار با زمانه ‌ به استمرار نامناسب رفتارهای دینی و یا هویت های جوامع مدرن است ‌ شود که خود منشأ بسیاری از چالش ‌ منجر می ها مجبور به مداخله برای ترمیم اثرات ‌ و در بسیاری از این موارد دولت اند. در این موارد، یعنی در تعیین معیار و ‌ اجتماعی نامطلوب ادیان شده ی ‌ یقاهره ‌ ها باید با قوه ‌ یعناصر ناسازگار یکدینکه با آن ‌ میزانجداکننده یزنان یا محرومکردنکودکان از تحصیل ‌ حکومتمقابلهکرد ــ مانندختنه شکل فرهنگی و ‌ ها به ‌ یا غصب اموالکافران ــ و عناصریکه باید با آن شودکه حکومت ‌ تدریجی مواجه شد، معمولاً این موضوع هم مطرح می ها، بایدحامیحقوقافراد نیز باشد. برای ‌ هایاقلیت ‌ ضمن احترام بههویت مثال در بسیاری از کشورها درمورد اینکه آیا حق طلاق را باید بر اساس شود ــ و یا اینکه ‌ دین تعیینکرد ــکه بعضاً به اجحافدرحق زنان منجر می ی ازدواج و طلاق مجبور ‌ با اجبار حکومتی مردم را به قبول قوانین یکپارچه تواند محلمناقشه باشد.در رابطه با نسبتدین ‌ کرد، موضوعی استکه می ای دیگر نیز تفکر کرد. ‌ توان از زاویه ‌ و حضورش در جوامع سکولار می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2