دین در دنیای معاصر

55 تعامل دین و جامعه در دوران مدرن هایزبانی: ‌ سویه های دینی و ‌ ی زبان در قلب موضوعگسست معرفتی میان اقلیت ‌ مسئله هایسکولار این ‌ ملت ‌ هایدولت ‌ فرض ‌ یملی قرار دارد. یکی از پیش ‌ جامعه ها و دولت) ‌ ملت (مانند پارلمان، دادگاه ‌ ی رسمی دولت ‌ بودهکه در عرصه فهم و پذیرش برای تمام شهروندان کشور ‌ باید از زبانی سکولار و قابل ی این محدودیت تاکجاست؟ آیا چنین محدودیتی ‌ استفاده شود. اما دایره رسمی جامعه (مانند مطبوعاتو ‌ باید به هنجار عرفی غالب در دوایر نیمه گفتن به زبان ‌ های دینی به سخن ‌ ها) نیز تبدیل شود؟ التزام اقلیت ‌ دانشگاه ها ‌ ی عمومی به آن منجر شدهکه اولاً این اقلیت ‌ سکولار در تمامی عرصه ها و فهم خود در گفتمان عمومی امتناع ‌ از مشارکت و بیان خواسته خواهند به زبانسکولارسخن بگویند. ثانیاً ‌ توانند و یا نمی ‌ کنند زیرا نمی ‌ می تأثیرگذاری حکومت و فرایند سیاسی رسمی بر پیروان این ادیان ضعیف ها ممکن ‌ ماند زیرا فهم زبان سکولار برای اکثریت اعضای این اجتماع ‌ می راندن دین و ‌ حاشیه ‌ مدت برای به ‌ های طولانی ‌ ترتیب، تلاش ‌ این ‌ نیست. به ی عمومی ‌ ی خصوصی، به خروج آن از عرصه ‌ محدودکردن آن به عرصه منجر نشده بلکه بیشتر به ایجاد گفتمانی موازی و نامتصل و ناسازگار با گفتمان ملی منجر شده است. های ‌ ها و خواسته ‌ شکی نیستکه پیروان ادیان باید تلاشکنند که اندیشه فهم برای همگان بیانکنند. این ‌ به زبانی قابل ‌ خود را برای تمامیتجامعه فهم و ‌ زبانکه باگفتمانی هنجارین پیراسته شده، توسط سایرین نیز قابل ای میان ‌ ی واسطه ‌ ی حلقه ‌ مثابه ‌ محملی برای تعامل است. چنین زبانی، به های باورمندان به دین و ‌ بینی ‌ کند؛ جهان ‌ بینی متفاوت عمل می ‌ دو جهان داران. اما چنین زبانی نباید خود دستخوشگسست میان آن دو ‌ غیردین

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2