دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 54 از طرق رسمی و غیررسمی به اجتماع مؤمنان، ظرفیتچنین اجتماعی را سازد. ‌ بودن نسبت به آن را از خود ظاهر می ‌ برای پذیرش دیگری وگشوده های تربیتی ‌ ایدر آحاد باورمندان به یکدین ازسوی نظام ‌ افزایی ‌ چنین توان کند. از ‌ بخشدین را فراهم می ‌ شده در هر دینی، تجسمکارکرد وحدت ‌ تعبیه گیریجوامع و دولت ‌ هایهنجارینیکه اساسو زیربنایشکل ‌ دیگر مؤلفه مدرن بوده، اهمیت درک مفهوم خیر جمعی است. یکی از مشکلاتیکه شود، عدم درک ‌ های ملیشده و می ‌ های دینی و هویت ‌ مانع از ادغام هویت های دینی است. خوشبختانه ‌ دیدن آن با آموزه ‌ دقیق این مفهوم و نامرتبط هایی را سراغ ‌ ها و یا نگرش ‌ توان آموزه ‌ وبیش می ‌ های ادیان نیز کم ‌ در آموزه گرفتکه مفهوم انسان و انسانیت را به میزان عمل و اقدام در جهتخیر ی ‌ ی این جمع لزوماً در همه ‌ اند. هرچند که دایره ‌ جمعی و عمومی دانسته ی مرزهای ملی تعریف نشده و اغلب به گروه ‌ و محدوده ‌ ادیان در دایره هایی از ادیان وجود داردکه ‌ خود مؤمنان محدود مانده است اما خوانش با تأکید بر الهیات خدمت فارغ از تمایزات ناشی از دین این وجه از دین توانگفت ‌ ترتیب، می ‌ شمارند. بدین ‌ داریحقیقی می ‌ را پررنگکرده و دین ترین مفاهیمیکه حکمرانی و دولت مدرن ‌ های فهم یکی از مهم ‌ که زمینه شمردن مفهوم خیر جمعی است. بنابراین، ‌ بر آن پایه متکی شده، در مهم کردن و تربیت ذهن شهروندان ‌ های دینی و آماده ‌ با پیداکردن این ظرفیت نحو چشمگیری به ‌ توان به ‌ مؤمن در باب اهمیت مفهوم خیر عمومی، می شود و ‌ فهم بهتر جایگاه و معنای قوانین و قواعدیکه در جامعه وضع می توانگام بلندی ‌ های ادیان ناسازگار است، می ‌ هایی از آموزه ‌ احیاناً با بخش شده در ‌ ی مدرن و قوانین وضع ‌ ی جامعه ‌ درکنارآمدن با سازوکارهای اداره آن آشتی داد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2