دین در دنیای معاصر

57 تعامل دین و جامعه در دوران مدرن ها و پذیرش معیارهای جهان ‌ ساختن این رویه ‌ بدان اشاره شد، در نهادینه سازی ‌ جدید برای تحول اجتماعی، نقشیکانونی و اساسی است. عقلانی هایعملمؤمنانه و زیستمؤمنان درجهانجدید، ازجمله انتظارات ‌ رویه جای الگوهای سنتی ‌ از رهبران و مؤسسات دینی است. رهبران دینی به افزایی ‌ توانند بر توان ‌ اند، می ‌ دنبال تعیینهدفو مسیر بوده ‌ رهبریکه تنها به ای ‌ هایمؤمنان، اعمازمردوزن، برایمشارکتفعالدرساختنجامعه ‌ گروه راستا با اهداف اجتماعی مذکور مبادرت ورزند. رهبران دینی، با حفظ ‌ هم انسجام درونی اجتماع دینی و پرهیز از تحزبو تفرقه، مؤمنان را از طریق جای تماشاگر منفعل تاریخ بودن، ‌ وتربیت رسمی یا غیررسمی، به ‌ تعلیم ی تأسیس ‌ کنند که در تحقق اجتماعاتیکه وعده ‌ به بازیگرانی تبدیل می کنند. درحقیقت، ‌ بخشکتبشان است، تلاشمی ‌ عدالت و اتحاد آن زینت تفاوتی و ‌ خواهند بود که ورای بی ‌ ها و نهادهای دینی در تلاش ‌ سازمان هایی ‌ انفعالیکه ممکن استناشی از فشارهای اجتماعی، یا حتی برداشت سوی ساخت ‌ خاصاز دین باشد، حرکتکرده و باورمندان را به حرکت به هایشانکه در تطابق با نیازها و قواعد ‌ ها و باور ‌ اجتماعاتی مبتنی بر آرمان زیستمدرن است، تشویق نمایند. های دینی در طول تاریخ، عمدتاً مورد ‌ های رهبران و سازمان ‌ اما تلاش ناباوران ‌ سوءظنقرارگرفته است. یکی ازعواملچنینتردیدیازسویدین های ‌ و یا جوامع غیردینی نسبت به سلامت رفتار و نیت رهبران و سازمان دینی به درک ایشان از فهم حقیقتی استکه خود را نمایندگان آن معرفی های ‌ دیگر، نسبت بین حقیقتو تلقی رهبران و سازمان ‌ عبارت ‌ اند. به ‌ کرده باوران با ‌ ی میزان مداراگری دین ‌ دهنده ‌ تواند نشان ‌ دینی از حقیقت، می ایمتواضعانه ‌ ترباشد.هرچقدررهبرانواجتماعدینی،تلقی ‌ یبزرگ ‌ جامعه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2