دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 58 از حقیقت داشته باشند و معتقد باشند که فهمشان از حقیقت در حال تکامل است، میزان مداراگری ایشان بیشتر خواهد بود. ای که پیروان یک دین در مواجهه با متن کتاب ‌ شناسانه ‌ موضع معرفت گیری«عمل» دینی دارد. ‌ کنند، تأثیرشگرفی برشکل ‌ مقدسخود اتخاذ می ادعایدستیابیبهحقیقتمطلق ازسویکاوشگرانمعنایمتندینی، باب بندد و ‌ وگو را چه در بین اجتماع باورمندان و چه در بیرون از آن می ‌ گفت کند. چنین ‌ تر از متن را مسدود می ‌ هایی متنوع ‌ ی تعامل برای دریافت ‌ زمینه تری نسبت به ‌ تنها با رویکردهای گشوده ‌ ای، نه ‌ شناسانه ‌ بست معرفت ‌ بن تر ‌ هایهرمنوتیکالکه معناییموسع ‌ یمعنایمتوندینی،که با روش ‌ گستره شوند، دچار تزلزلگشته ‌ برای متون مرجع سیاسی و فلسفی نیز قائل می تر از متن ‌ هاییگشوده ‌ دنبال فهم ‌ است. خوانشی از دینکه متواضعانه به های علمی و ‌ گردد، فهم در حال تکامل انسانی راکه متأثر از پیشرفت ‌ می شناسد. ‌ اجتماعی استبه رسمیتمی های مورد کاوش، چه در جهان ‌ قبول ماهیت پیچیده و چندبعدی پدیدار فیزیکی و چه در جهان نظری، نوعی تلاش تدریجی و مداوم را برای تواند باگذر زمان ‌ ای می ‌ طلبد. چنین رویکرد تدریجی ‌ فهم آن پدیدارها می گاه، چه ‌ ترشدن به مقصود متن را داشته باشد، هرچند هیچ ‌ ادعای نزدیک یمورد ‌ بودن پدیده ‌ دلیل پیچیده ‌ های فهم انسانی و چه به ‌ دلیل محدودیت ‌ به تواند ادعایفهمکاملحقیقتیا دریافتکاملمعنایمتنرا ‌ شناخت، نمی یمتن است، موضوع ‌ نماید. یکیدیگر از نکاتیکه مرتبطبا ماهیتپیچیده ی اجتماعی طرح آن استکه بسیاری از اندیشمندان دینی ‌ زمان و زمینه شان سوق داده است. تمامی این ‌ ی فرهنگی» متن دینی ‌ سوی «ترجمه ‌ را به وجوه مانع از ادعای فهم نهایی متن یا هرگونه پدیدار دیگری است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2