دین در دنیای معاصر

مقدمه ، موضوعی ۱۳۵۷ ی ایران بعد از انقلاب ‌ دین، مخصوصاً در زمینه هایی ‌ ها و تاریکی ‌ برانگیز وحساسبوده است؛ ازسویی با تمام رنج ‌ جنجال که به بار آورده و از سوی دیگر با تمام امید و نیروییکه عرضهکرده است. کند تا نگاهی اجمالی به موضوع «دین در دنیای ‌ این مجموعه تلاش می هاینظری، ‌ معاصر»داشته باشدودر اینراستا،ضمناشاره به برخیاز نگاه شانو ‌ یفعلی ‌ به بررسیتفاوتآرایجوامعدینیمختلفدر رابطه با تجربه یعمومی بپردازد. ‌ حضورشان در عرصه ‌ ی ‌ طور نسبتبهینه ‌ همین در متون ابتدایی این دفتر بیشتر از موضعی نظری به بررسی موضوع نقش هایچنینحضوریپرداخته شده ‌ ها وچالش ‌ یعمومیو راه ‌ دین در عرصه های اصلی اینحوزه، ‌ رو، درچند مقاله و مصاحبه برخی از ایده ‌ است. ازاین طور مختصر ‌ شامل آرای یورگن هابرماس، جان رالز و جفری الکساندر، به مورد بررسی قرار گرفته است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2