دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 8 ی ابتدایی این دفتر به نقشو جایگاه دین و تعامل آن با جامعه در ‌ دو مقاله ی «تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر؛ ‌ پردازند. مقاله ‌ دوران مدرن می های تاریخی ‌ ی این سطور، به ریشه ‌ های آن برای ایران»، از نگارنده ‌ دلالت های ‌ هایسکولاریسمپرداختهوضمنبررسیمحدودیت ‌ بازاندیشیدرنظریه هایمختلفشناختی و عملی در دنیایمعاصر، بر ‌ آن در مواجهه با ساحت ها پیرامون دین از یکسو ‌ گذاری ‌ لزوم بازبینی در ادراکعمومی و سیاست ی«تعامل دین ‌ کند. مقاله ‌ و بازبینی در گفتمان دینی ازسویدیگر تأکید می های ملی، ‌ ی دین با هویت ‌ و جامعه در دوران مدرن» نیز با تأکید بر رابطه دهی به دینی استکه مایل بهحضور ‌ دنبالگفتمانیهنجارین برایسامان ‌ به هایهویتی، زبانی و ‌ یعمومی است؛گفتمان هنجارینیکه سویه ‌ در عرصه گیرد. ‌ تعاملیگوناگونی را در بر می هایدینی و ‌ ی لزوم تعامل نگرش ‌ ی یورگنهابرماسبا عنوان «درباره ‌ مقاله هایدینیوغیردینی پرداخته و به ‌ غیردینی» بهضرورتتاریخی تعامل نگاه هایدینی و ‌ پردازد. او تعامل نگرش ‌ نقشدولتدر تأمینچنین فضایی می بیند. ‌ یعمومی می ‌ غیردینی را امتداد طبیعیسیاستی لیبرال درحوزه ی فکریجان رالز ‌ وگویی با میثم بادامچی، او بهکاوشدر منظومه ‌ درگفت ،گرایی ‌ یسیاسیپسااسلام ‌ فلسفهپردازد.بادامچیضمنمعرفیکتابش، ‌ می کارگیری چارچوب نظری رالز، سعی در تحلیل وضعیت دین در ‌ و با به های ‌ گریز دارد. اوضمناً نگاهیکوتاه به برخی از تلاش ‌ ی ایرانیِ دین ‌ جامعه ی عمومی در ایران دارد. ‌ فکری برای آشتی دین با عرصه گوید ‌ وگویی دیگر با دیوید پالمر، او از آرای جفری الکساندر می ‌ درگفت ی مدرن، در نظر الکساندر، ساختاری مبتنی بر ‌ و اینکه چگونه جامعه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2